Kop1(40K) Vervoer1(2,9M) Vervoer2(2,7M)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

Europese vervoersmarkt

Vervoer3(3M) Vervoer4(35K) Vervoer12(26K) Vervoer36(40K)

Het Europees vervoersbeleid concentreert zich op de openstelling van de vervoersmarkt, met eerlijke mededinging, toepassing van het non-discriminatiebeginsel en gemeenschappelijke spelregels. De EU harmoniseert de sociale voorschriften, de kostprijsvaststelling van verschillende vervoersvormen en de uitgifte van het Europese rijbewijs. Het gebruik van een Enig Document zorgt voor de afschaffing van dubbele automobielbelasting, gemeenschappelijke transportvergunningen, uniforme tarieven bij het wegvervoer en afschaffing van de financiële compensatie voor de verplichting van openbare dienst. De Europese vervoersdoelstellingen zijn de totstandbrenging van een duurzaam vervoersbeleid, de opbouw van Europese verkeersinfrastructuur, intermodaal vervoer door interoperabiliteit, hoogwaardig stadsvervoer en veilige en milieuvriendelijke mobiliteit.

Vervoersinfrastructuur

Vervoer5(33K) Vervoer6(42K) Vervoer7(40K)

De Unie bouwt aan een trans-Europees vervoersnetwerk van wegen, waterwegen, zeehavens, spoorwegverbindingen, hoge snelheidstreinen, gecombineerd vervoer, en aan de voltooiing van een Europees luchtruim. Door Europese vervoersprojecten wordt het netwerk uitgerold. De Unie inventariseert de knooppunten, vervoersfaciliteiten, overbelastingen, en de mobiliteit van deur tot deur. De vervoersmarkt integreert door de opbouw van een Europese infrastructuur. De financiering van de infrastructuur komt uit tolwegen; het instellen van gebruiksrechten; een heffing op benzine of dieselaccijns; het instellen van luchtvaartbelasting, havengelden en motorrijtuigenbelasting.

Verkeersveiligheid

Vervoer9(9K) Vervoer11(15K) Vervoer13(8K) Vervoer18(14K) Vervoer15(34K)

Het Europese veiligheidsbeleid focust zich op het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers en op de controle van de naleving van de verkeersvoorschriften. In het wegvervoer ligt de aandacht bij de coördinatie tussen voertuig en infrastructuur door invoering van actieve veiligheidssystemen; controle en opleiding, veiligheidsvoorschriften, preventie en dataverzameling. In het mariene milieu tracht de Unie ongelukken te voorkomen door de ontwikkeling van managementsystemen voor vervoer op zee (SafeSeaNet) en op rivieren (River Information Service), voorschriften en miniumueisen. De Unie zorgt voor een veiliger Europees spoorwegnetwerk door veiligheidscertificering van de spoorweginfrastructuur en een Europees managementsysteem voor spoorwegen (ERTMS). Veiligheid van vliegtuigen wordt bevorderd door gemeenschappelijke veiligheidsnormen, luchtbeveiligingssysteem SESAR, en de opstelling van een zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen.

Passagiersrechten

Vervoer19(12K) Vervoer20(13K)

In de EU heeft de burger recht op persoonlijke mobiliteit. Vanuit het oogpunt van gelijke concurrentievoorwaarden zijn uw passagiersrechten geharmoniseerd voor non-discriminatie, informatie, assistentie, bij annulering of vertraging, bij instapweigering, financiële compensatie, bepaling van schadeloosstelling, verhaal halen. Voor meer informatie ga naar www.passagierwijzer.nl .

Vervoersbeleid

Liberalisering staat centraal in het grensoverschrijdend Europese vervoer. Met afschaffing van controles en vereenvoudiging van administratieve formaliteiten en harmonisering van regelgeving om een vrije vervoersmarkt tot stand te brengen. Met aandacht voor duurzame, slimme en geïntegreerde mobiliteit. Met verzelfstandigde vervoersondernemingen en marktwerking.

Vervoer14(20K) Vervoer25(23K) Vervoer27(18K) Kop6.gif (16K)
Klik hier