Kop1(40K) Uitbreiding10 (27K) Uitbreiding19 (42K)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

Europese Uitbreiding

Uitbreiding11 (27K) Uitbreiding12 (25K) Uitbreiding13 (26K)

De Europese Gemeenschap bezit een open niet-exclusief karakter. Van een samenwerkingsverband van 6 staten is de Europese Unie in 2021 gegroeid naar 27 lidstaten. Het uitbreidingspotentieel van de Unie is nog steeds aanwezig. Voor veel staten bezit de EU een onverminderde aantrekkingskracht. Iedere uitbreiding is gepaard gegaan met uitgebreide onderhandelingen over de toelatingsvoorwaarden. Deze uitbreidingen zijn niet zonder effect gebleven en hebben geleid tot de nodige institutionele veranderingen, aanpassing van de uitbreidingsstrategie en van het uitbreidingsproces.

Toetredingsverzoek

Uitbreiding14 (40K) Uitbreiding21 (22K) Uitbreiding22 (19K) Uitbreiding23 (22K)

Voor toetreding tot de EU wordt een toetredingsverdrag opgesteld waarin de toetredingsvoorwaarden zijn vastgelegd. Voorafgaand aan het EU-lidmaatschap kan pretoetredingssteun worden verstrekt aan de kandidaatlanden om de overgang te vereenvoudigen. Een toetredingsverzoek kan worden afgewezen. Europese landen die een toetredingsaanvraag hebben ingediend, starten na de goedkeuring van hun toetredingsverzoek, als kandidaat-lidstaat, een onderhandelingsproces over de vrijwaringsclausules, de overgangsmaatregelen, overgangstermijnen en de aanpassingsovereenkomsten. De Europese Commissie geeft de status van de kandidaat-lidstaat weer, evenals streefdata voor toetreding. Indien de onderhandelingen succesvol kunnen worden afgerond kan een officiële toetredingsaanvraag worden ingediend. Na goedkeuring door de Europese Raad en door het Europese Parlement kan overgegaan worden tot de ratificatie van het toetredingsakkoord in de bestaande lidstaten van de EU. In de kandidaat-lidstaat wordt een referendum over het EG-lidmaatschap gehouden. Het proces wordt afgerond met de ondertekening van de toetreding in een Toetredingsakte en het invoeren van institutionele veranderingen door de toetreding.

Voorwaarden

In de partnerschappen voor toetreding ondersteunt de Unie de hervormingsinspanningen van de kandidaatlanden. In de pretoetredingsstrategie worden stappen gezet in de omzetting van het acquis, de bestaande wetgeving en overeenkomsten, van de Europese Unie. Het aanvaarden van de communautaire verworvenheden is immers een van de uitbreidingsvoorwaarden. Daarnaast zijn er politieke en economische voorwaarden voor het EU-lidmaatschap vastgesteld in de criteria van Kopenhagen. Een land dient te beschikken over stabiele instellingen, goed openbaar bestuur, een rechtstaat en een markteconomie. Zij dient de beginselen van de EU in acht te nemen. Het garanderen van respect voor de bescherming van minderheden is eveneens een toetredingsvoorwaarde. Voor deze voorwaarden geldt een strikte conditionaliteit in alle onderhandelingsstadia.

Uitbreiding15 (39K) Uitbreiding17 (18K) Uitbreiding18 (33K) Kop6.gif (16K)

Alternatieven

In het verdrag van Lissabon uit 2009 wordt voorzien in een procedure voor uittreding uit de EG. Hiervan heeft het Verenigd Koninkrijk in 2021 gebruik gemaakt.


Klik hier