Kop1 (40K) Sociaal1 (24K) Sociaal2 (13K)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

De Europese Sociale Dimensie

Sociaal3 (36K) Sociaal4 (39K) Sociaal5 (38K)

Het sociale beleid richt zich in de Europese samenwerking vanaf de start op verbetering van het levenspeil en de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de lidstaten. Leefomstandigheden worden verbeterd door de bouw van sociale woningen voor werknemers. Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden legt het gebruik van de loonkosten als concurrentiemiddel aan banden. Gezamenlijke wetgeving verbeterd de arbeidsomstandigheden met betrekking tot veiligheid, gezondheid en hygiëne. Sociale zekerheid wordt gegarandeerd om de mobiliteit van werknemers te bevorderen. Armoede wordt actief bestreden door het invoeren van sociale begeleidingsmaatregelen bij herstructurering, het opnieuw tewerkstellen van werklozen, de voedsellevering uit landbouwoverschotten aan de meest hulpbehoevenden en door hulpverlening aan de slachtoffers van rampen.

Sociale Agenda

Sociaal6 (26K) Sociaal7 (8K) Sociaal8 (30K) Sociaal10 (8K)

De Europese sociale integratie komt tot stand. Het Economisch en Sociaal Comité vervult hierbij een cruciale adviserende rol als vertegenwoordiger van de sociale partners. Op het vlak van sociale zekerheid worden minimumnormen vastgesteld om sociale dumping te voorkomen. Het bevorderen van een hoog niveau van werkgelegenheid en sociale bescherming wordt een doelstelling van het Europese Unieverdrag. In december 2000 ziet de Europese Sociale Agenda het licht met 6 strategische doelen voor de EU, te weten, banen, nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid, bestrijding van uitsluiting en discriminatie, modernisering van de sociale bescherming, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, versterking van sociale aspecten van uitbreiding en van de buitenlandse betrekkingen van de Unie. In 2003 wordt met de invoering van een Europese ziekteverzekeringskaart het recht op vergoedingen voor medische zorg bij ziekte of ongevallen gewaarborgd.

Sociaal Handvest

Sociaal9 (16K) Sociaal11 (34K) Sociaal12 (42K)

Het handvest richt zich op de bevordering van werkgelegenheid, verbetering van de levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, het versterken van de sociale bescherming, sociale dialoog, ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, en bestrijding van uitsluiting.

Structuurfondsen

Sociaal13 (68K) Sociaal14 (36K) Sociaal15 (48K)

De structuurfondsen spelen een grote rol in de EU bij het tot stand brengen van sociale samenhang. De inzet van Europese fondsen vermindert de regionale verschillen in ontwikkelingsniveaus, verkleint de achterstanden van minst begunstigde gebieden en zorgt voor de verdeling van de welvaart over het gehele grondgebied van de Europese Unie.

Werkgelegenheid

Sociaal20 (13K) Sociaal22 (30K) Sociaal21 (31K) Kop6.gif (16K)

De zorg voor werkgelegenheid staat centraal in in het beleid van de Europese Unie. In de jaren 80 komt de EU met een gezamenlijke strategie, een actieprogramma en een initiatief voor economische en werkgelegenheidsgroei en voor versterking van de aanbodzijde van de economie. De werkgelegenheidsstrategie van Essen in 1995 legt de nadruk op het voeren van een samenhangend economisch beleid gericht op prijsstabiliteit, het terugdringen van het begrotingstekort, en op de voltooiing van de interne markt. In de Verklaring van Dublin over werkgelegenheid in 1996 ligt de focus op het arbeidsvriendelijker maken van belasting- en sociale zekerheidsstelsels en op het versterken van de wisselwerking tussen macro-economisch beleid en het structuurbeleid in meerjarige werkgelegenheidsprogramma's. In 1997 wordt in Amsterdam een werkgelegenheidsstrategie vastgesteld, waarin het beleid van de Gemeenschap bijdraagt tot een hoog werkgelegenheidsniveau door het jaarlijks opstellen van richtsnoeren. Vanaf 2002 wordt voor elke voorjaarlijkse Europese Raadsbijeenkomst een sociale top gehouden. In maart 2003 vindt een tripartiete top plaats voor groei en werkgelegenheid en wordt een Europese taskforce werkgelegenheid opgericht. Vanaf 2009 is de Unie verantwoordelijk voor de bepaling van de richtsnoeren van werkgelegenheidsbeleid.


Klik hier