Kop1(40K) EPS1 (25K) EPS2 (37K)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

Europese Politieke Samenwerking

EPS3 (32K) EPS4 (9K) EPS5 (12K) EPS6 (32K)

Al op het Haags Congres leefde de gedachte dat Europese eenwording via geleidelijke economische integratie de basis kan leggen voor politieke en militaire samenwerking. Maar ondanks regelmatige consultaties op het vlak van de buitenlandse politiek blijft de politieke samenwerking buiten het raamwerk van de Gemeenschap. Het Frans-Duitse Vriendschapsverdrag zorgt voor een impuls in de politieke samenwerking. In 1992 vindt de instelling van een Politieke Unie plaats met een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en een Hoge Vertegenwoordiger van de Unie. De politieke samenwerking leidt tot het identificeren van gemeenschappelijke belangen, het sluiten of verbreken van internationale overeenkomsten, de vaststelling van een Europees veiligheidsbeleid, een Europees defensiebeleid, en tot de opbouw van een crisisbeheersingscapaciteit van de EU.

Politieke rol EU

EPS23 (11K) EPS7 (10K) EPS10 (17K) EPS11 (33K)

De rol van de EU bestaat uit het bevorderen van vrede en ontspanning, het verhogen van de welvaart, en het beschermen van de rechten van de mens. De Europese doelstellingen bestaan uit de bescherming van de waarden, belangen en onafhankelijkheid van de Unie; versterking van de veiligheid; handhaving van de vrede; versterking van de internationale veiligheid; ontwikkeling en versterking van de democratie en de rechtsstaat; eerbiediging van de universele mensenrechten en de fundamentele vrijheden; verhoging van de welvaart door de bevordering van het internationale handelsverkeer op basis van wederkerigheid. De EU wil zich presenteren als bron van ontwikkeling, vooruitgang en beschaving; als civiele macht; als voorbeeld voor kwaliteit van leven; als compromis tussen vrijheid en gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en individuele ontplooiing. De EU werkt intensief samen met de VN bij het oplossen van mondiale problemen, zoals ontwapening, crisisbeheersing, armoedebestrijding, mensenrechtenschendingen en klimaatverandering; en is haar voornaamste financier.

Gebieden van gemeenschappelijk belang

EPS12 (20K) EPS46 (9K) EPS13 (44K) EPS14 (32K)

Naast de samenwerking met de VN zijn dit het Europees nabuurschapsbeleid, Midden- en Oost-Europa, en het Europese Middellandse Zeegebied. In haar Nabuurschapsbeleid zet de Unie zich in voor de totstandbrenging van een ruimte van welvaart en goed nabuurschap, met behulp van een Nabuurschaps Investeringsfaciliteit, met associatieovereenkomsten inclusief vrijhandelsgebieden.
In de Oost-West betrekkingen in Europa draait het om het CVSE-proces, de Slotakte van Helsinki, de ontwapening en wapenbeheersing in Europa, het aanhalen van de betrekkingen, het einde van de deling van Europa, het bevorderen van vrede en politieke stabiliteit en economisch herstel, steun aan democratische consolidering, eerbiediging van grenzen en rechten van minderheden in het Europees Stabiliteitspact, en toetreding tot de Europese Unie.
Met het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) sluit de Unie met de afzonderlijke landen partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten af. De EU ondersteunt hervormingsmaatregelen en het democratiseringsproces, versterking van de rechtsstaat en overheidsinstellingen, nucleaire veiligheid, integratie in de Europese en mondiale economie, macro-financiële bijstand, regionale en grensoverschrijdende samenwerking.
In het Middellandse Zeegebied sluit de Unie associaties met Europese landen die in aanmerking kunnen komen voor toetreding en handels- en samenwerkingsovereenkomsten om toegang tot de Europese markt te verzekeren. De Unie brengt een Europees-Mediterraan Partnerschap tot stand.

Europese veiligheidsstrategie

EPS20 (56K) EPS24 (36K) EPS25 (33K) EPS26 (32K) EPS27 (34K)

Het beleid richt zich op het waarborgen van de stabiliteit en veiligheid op het Europese continent, Europese samenwerking op bewapeningsgebied, ontwikkeling van de Europese defensie-industrie; een Europees beleidskader voor cyberdefensie, Europees Agentschap voor civiele bescherming, Europees netwerk voor bescherming van prominenten, intensivering van beveiliging van paspoorten en visa en de strijd tegen valse documenten, en een grotere verantwoordelijkheid van de EU in de wereldpolitiek. Het Europese Veiligheidsbeleid richt zich op het in stand houden van vrede en stabiliteit, vriendschappelijke betrekkingen met alle landen, bevordering van democratie en rechtshandhaving en eerbiediging van mensenrechten en economische ontwikkeling voor alle naties, coördinatie van wapenexportbeleid van de EU, exportcontrole voor goederen voor tweeërlei gebruik.

Terrorismebestrijding

De terrorismebestrijdingsstrategie is gericht op het voorkomen dat terrorisme mensen aantrekt, het beschermen van Europese burgers en infrastructuur, toezichtregeling op stoffen die voor de productie van explosieven worden gebruikt, bescherming van zachte en harde doelwitten, achtervolgen en opsporen van terroristen over de hele wereld, verplichte melding van stortingen van contant geld boven de €10.000, bevriezing van tegoeden en economische hulpbronnen voor financiering van terrorisme, uitwisseling van informatie over gestolen paspoorten, DNA-databanken, beheersing en beperking van de gevolgen van terroristische aanslagen. De EU hanteert een gemeenschappelijke lijst van terroristische organisaties, gemeenschappelijke evaluatie van terroristische dreiging, antiterreurclausules in overeenkomsten met derde landen.

Buitenlands beleid

EPS33 (21K) EPS36 (25K) EPS38 (9K) EPS45 (25K)

In het Midden-Oosten steunt de Unie een vreedzame tweestaten oplossing van het Israëlisch-Arabisch conflict, de wederopbouw van Libanon, de economie in de bezette gebieden, de democratisering en territoriale integriteit in de landen.
In Afrika ondersteunt de EG het recht op zelfbeschikking, recht op onafhankelijkheid, veiligheid van voedselvoorziening, herstel van vrede en veiligheid, het democratisch overgangsproces, garanderen van vrije en eerlijke verkiezingen, herstel van de rechtsstaat, nationale verzoening, bescherming van vluchtelingen en ontheemden, conflictregeling en wederopbouw, stabiliteit en economische ontwikkeling, regionale en economische integratie, en verstrekt zij humanitaire steun.
In Azië; sluit de Unie partnerschap- en samenwerkingsovereenkomsten met de afzonderlijke landen; en vrijhandelaovereenkomsten met Zuid-Korea, de Asean, Vietnam, Singapore en Japan.
De Gemeenschap sluit partnerschapsovereenkomsten af met de Staten van de Stille Oceaan. Met de afzonderlijk landen van Latijns-Amerika, Mercosur, landen van Centraal-Amerika, landen van het Andespact en met de CARIFORUM-Staten sluit de Unie samenwerkingsovereenkomsten; en met Chili een associatieovereenkomst. De Gemeenschap geeft steun aan het herstel van democratie, respect voor mensenrechten, nationale dialoog, wederopbouw, regionale stabilisatie en integratie. In de relatie met Noord-Amerika is door de EU een procedure van raadpleging en een waarschuwingssysteem voor potentiële handelsconflicten ingesteld voor gebieden van gemeenschappelijk beleid en samenwerking. Er bestaat een Trans-Atlantisch economisch partnerschap tussen de EU en de NAFTA. Met Canada wordt een vrijhandelsverdrag afgesloten. Op de Trans-Atlantische agenda staan de huidige onderhandelingen tussen EU met de VS over de vorming van een vrijhandelszone.

Europese missies

EPS40 (25K)EPS35 (6K) EPS17 (18K) Kop6.gif (16K)

Deze missies zijn gericht op vredeshandhaving, conflictpreventie, stabiliseringsoperaties na afloop van conflicten, versterking van de internationale veiligheid, militaire opleiding, crisisbeheersing en vredesstichting, civiele bescherming, civiel bestuur, civiele politietaken, rechtsstaatoperaties, humanitaire reddingsopdrachten, waarnemingen bij verkiezingen en diplomatieke activiteiten. De Europese lidstaten nemen een soevereine beslissing over de inzet van nationale middelen voor crisisoperaties.


Klik hier