Kop1(40K) Milieu1(4,7M) Milieu3(4,6M)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

Europees Milieubeleid

Milieu4(5,3M) Milieu5(10K) Milieu6(41K)

Het Europese milieubeleid richt zich op de voorkoming van vervuiling door het opstellen van milieunormen en het instellen van milieuheffingen en op het opruimen van de vervuiling. De beginselen bestaan uit voorzorg, preventief handelen, bestrijden aan de bron en uit het principe dat de vervuiler betaalt. Controle vindt plaats op naleving van bestaande milieuwetgeving, door het Europees Milieuagentschap, een Europees Milieubewakings- en Informatienetwerk, en de Europese Commissie. De lidstaten zorgen voor de financiering en uitvoering van het communautaire milieubeleid.

Preventieve Benadering

Milieu7(32K) Milieu2(9K) Milieu9(8K)

Preventie vindt plaats door stimuli van goed milieugedrag, hanteren van voorafgaande vergunningen, demonstratieprojecten, bewustmakings- en stimuleringsacties, milieuopleiding, scholing en voorlichting, milieuauditsysteem, bevorderen van duurzame productie- en consumptiepatronen, instelling van risico- en schuldaansprakelijkheid voor milieuschade, het toestaan van staatssteun voor milieu-investeringen, communautair milieukeur, ecologisch logo voor milieuvriendelijk beleid, etikettering energieverbruik op huishoudelijke apparaten, en het heffen van extra belastingen op milieuonvriendelijke producten.

Gevaarlijke Stoffen

Milieu10(10K) Milieu11(19K) Milieu12(14K)

Bij gevaarlijke stoffen draait het om de indeling op basis van fysisch-chemische ecotoxicologische eigenschappen. De registratie en evaluatie en autorisatie van chemische stoffen gebeurt in het REACH systeem. Een onderscheid wordt gemaakt tussen een zwarte lijst van gevaarlijke stoffen en een grijze lijst van schadelijke stoffen. Iedere nieuwe chemische stof moet een milieueffectenrapportage ondergaan.

Luchtvervuiling

Milieu15(33K) Milieu16(13K)  Milieu17(32K)

De Unie stelt richtwaarden en grenswaarden op voor de luchtkwaliteit in de strijd tegen zure regen en aantasting van de ozonlaag. Het broeikaseffect resulteert in een verbod op CFK's en andere broeikasgassen, beperking van CO2-uitstoot, en handel in broeikasgasemissierechten. Om een markt voor vervuilingsrechten tot stand te brengen gebruikt de EU een Europees register inzake uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen. Met de introductie van schone technologie probeert de EU de luchtvervuiling tegen te gaan.

Geluidshinder

De EU stelt geluidsgrenzen vast, voor voortgebracht geluid en voor omgevingslawaai, en verstrekt geluidscertificaten. Zij beschermt werknemers tegen geluidshinder en tegen de risico's van blootstelling van lawaai op het werk.

Milieu19(42K) AMilieu37(959K) AMilieu38(1,89M)

Waterverontreiniging

Milieu20(8K) Milieu22(11K) Milieu23(5,4M) Milieu24(8,4M)

De Unie gaat de strijd aan met waterverontreiniging door gevaarlijke en schadelijke stoffen, door het opstellen van grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen; het aan banden leggen van lozingen; door havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen in de EU, een verbod op trobutyltin op schepen, en een verbod op lozing van radioactieve stoffen. De Unie pakt de olievervuiling op zee aan door verplichte scheepvaartroutes, een informatiesysteem voor preventie en bestrijding van olievlekken, strengere veiligheidsmaatregelen voor tankers, een verbod op enkelwandige tankers, en controle door radarvliegtuigen. De EU stelt kwaliteitsnormen vast voor water, oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater, zwemwater, zoetwater, en schelpdierwater.

Bodemverontreiniging

Het Europese bodembeleid richt zich op de bestrijding van woestijnvorming, erosie en ontbossing. Naast een Europees Handvest voor de bodem ontwikkelt de EU een actieprogramma ter bestrijding van bosbranden.

Flora- en Faunabeheer

Het Europees flora en fauna beleid draait om de bescherming van vogels en hun woongebieden, het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu, en het bevorderen van biologische diversiteit. Met behulp van het Natura 2000 programma wordt een Europees ecologisch netwerk tot stand gebracht. De Unie reglementeert de handel in bedreigde dier- en plantensoorten en hun specimens door middel van vergunningen en verboden.

Milieu29 (18K) Milieu30(10K) AMilieu39(503K)

Afvalbeheer

Milieu32(47K) Milieu33(66K) AMilieu40(188K)

Afvalpreventie, recycling en veilige verwerking staan centraal in het Europese afvalbeheer. Afval als bron van grondstoffen en energie. Voor de verwijdering van afgewerkte olie, asbest, autowrakken, batterijen en accu's heeft de Unie speciale reglingen getroffen.

Internationaal Milieubeleid

Milieu8(9K) Milieu13(9K) Milieu27(36K) Milieu28(16K) Kop6.gif (16K)

Het grensoverschrijdende karakter van milieuvervuiling leidt tot bestrijding van klimaatverandering, het ombuigen van trends van biodiversiteitsverlies en aantasting van ecosystemen, wereldwijde transitie naar een groene economie, en het stimuleren van een koolstofarme en hulpbronnenefficiënte groei. Het Klimaatverdrag en de protocollen van Kyoto en van Montreal richt zich op een wereldwijde bindende beperking van emissies van broeikasgassen. Voor gevaarlijke stoffen komen het Verdrag van Stockhol, inzake persistente organische verontreinigende stoffen, het Verdrag van Bazel, inzake beheersing van grensoverschrijdende overbrenging en verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, en verdragen voor vervoer en handel van gevaarlijke afvalstoffen tot stand. Tegen internationale watervervuiling worden verdragen afgesloten inzake het voorkomen van olieverontreiniging van de zee, wettelijke aansprakelijkheid voor milieuschade, het recht van de zee, bescherming en gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren. Voor bescherming van de internationale flora en fauna komen het Zuidpool-verdrag en van de Atlantische wateren, het verbod van milieuveranderingstechnieken, het behoud van trekkende wilde diersoorten en van wilde dieren en planten inclusief hun natuurlijke leefmilieu, en de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten tot stand.


Klik hier