Kop1(40K) Jubi1 (36K) Jubi2 (17K)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

Justitiële Europese samenwerking

Jubi3 (26K) Jubi4 (13K) Jubi5 (6,5M)

Het beleid richt zich op het tot stand brengen van een Europese Ruimte voor Vrijheid, Veiligheid en Rechtvaardigheid. De weg naar een Europese rechtsruimte komt gestalte bij burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen, bij onderzoek in strafzaken, bij de handhaving van de openbare orde, bij de bescherming van de binnenlandse veiligheid, in wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen, in convergentie tussen de rechtsstelsels, bij de opbouw van een Europese rechtsstaat, het garanderen van rechtszekerheid, het garanderen van fundamentele rechten, procedurele waarborgen, en toegang tot de rechter.
De Europese gegevensbescherming concentreert zich op de bescherming van persoonsgegevens en van databanken, de beginselen van gegevensverwerking, de vastlegging van de Europese rechten van betrokkene van gegevens. De Unie stelt regels op voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tegen onbevoegd afluisteren, voor aftappen en onderscheppen van gesprekken, voor individuele toetsing door de rechter, en tegen inbreuken op persoonlijkheidsrechten via het internet.

Immigratie

Jubi7 (35K) Jubi8 (25K) Jubi10 (13K) Jubi11 (15K)

In het Europese immigratiebeleid zet de Unie zich in voor Europees beheer van de buitengrenzen door operationele samenwerking, voor een globale benadering van migratie en noodsituaties, voor vermindering van de immigratiedruk, voor bestrijding van illegale immigratie, en voor een beleid voor legale Europese immigratie door middel van voorlichtingscampagnes.
In het Europees visumbeleid maakt de EU, voor de verstrekking van visa, gebruik van een visuminformatiesysteem voor gemeenschappelijke identificatie, lijst van visumlanden, visum voor verblijf van langere duur, en van een doorreis faciliteringsdocument. Zij sluit overeenkomsten af met derde landen over de versoepeling van de afgifte van visa, over de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf, en en betreffende de verplichte overname van personen die zonder verblijfsvergunning op het grondgebied van de EU verblijven.

Asiel

Jubi24 (21K) Jubi12 (95K) Jubi22 (13K) Jubi15 (9K)

Het Europese asielbeleid legt de voorwaarden vast voor toegang en verblijf, de behandeling van de asielaanvraag, het ongegrond verklaren van de asielaanvraag, de bepaling van veilige landen, tijdelijke bescherming van misplaatste personen, subsidiaire bescherming, verantwoordelijke lidstaat voor het asielverzoek, terug- en overnameverplichtingen. In het Europese asielstelsel wordt een onderscheid gemaakt tussen landen van herkomst en doorreis, status van vluchtelingen, economische immigranten, staatlozen, ontheemden en vreemdelingen.

Politiële en Justitiële samenwerking

Jubi26 (14K) Jubi25 (9K) Jubi16 (63K) Jubi17 (44K)

De politiële en justitiële samenwerking krijgt gestalte in de uitwisseling van gegevens, DNA en forensisch materiaal; kaderbesluiten; informatie over veroordelingen; schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven; grensoverschrijdende onderzoeken en vervolgingen; Europese openbare aanklager; Europees arrestatiebevel; uitwisseling en opleiding.

Bestrijdingsbeleid

Jubi20 (10K) Jubi21 (10K) Jubi27 (9K) Kop6.gif (16K)

De Unie stelt een Europese veiligheidsstrategie vast en zet een Europees netwerk op voor criminaliteitspreventie. Zij stelt Europees beleid vast ter bestrijding van terrorisme, van drugs, van racisme en xenofobie, van internationale criminaliteit en van fraude.


Klik hier