Kop1(40K) Jeugd12 (20K) Jeugd2 (22K)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

Europees Jeugdbeleid

Jeugd1 (37K) Jeugd3 (14K) Jeugd13a (18K) Jeugd11 (20K)

Het Europees jeugdbeleid geeft nieuw elan voor Europa's jeugd. De Unie werkt samen met de lidstaten bij de ontwikkeling van jeugdbeleid en vervult een ondersteunende en coördinerende of aanvullende rol. Het probeert jongeren actief in hun eigen taal te informeren en te benaderen, jongeren nauwer bij de besluitvorming te betrekken, beter begrip te ontwikkelen in de leefwereld van jongeren, en meer rekening te houden met de belangen van jongeren.

Europese omzetting

Jeugd17 (9K) jeugd8 (11K)

De omzetting van het jeugdbeleid vindt plaats door de vertegenwoordiging van jeugdorganisaties op Europees niveau in een Europees Jeugdforum, de instelling van een Jeugdraad, dialoog met jongeren, Europees Jeugdcentrum en een Europees Jeugdfonds, projecten in het programma Jeugd, de ontwikkeling van een jongerenkaart, het stimuleren van jongerenuitwisseling, aandacht voor opleidingsprogramma's voor jongerenwerkers, coördinator jeugdzaken, vertegenwoordiging van jongeren in het Sociaaleconomisch Comité, ombudsman voor jeugdzaken, Europese Jeugdweek en de instelling van een jongerengarantie. Met speciale aandacht voor een Europees Handvest over participatie van jongeren en van de erkenning van de rechten van kinderen en jongeren in het Handvest van de grondrechten.

Onderwijs

Jeugd9 (12K) Jeugd10 (17K) Jeugd18 (9K) Jeugd20 (36K)

Het onderwijsbeleid legt de focus op levenslang leren, het stimuleren van buitenschoolse onderwijs- en opleidingsactiviteiten, erkenning van niet-formeel onderwijs, het garanderen van onbelemmerde toegang tot levenslang leren, intensieve steun aan kansarme jongeren in het onderwijsstelsel, het ontwikkelen van op de leerling gebaseerde leer- en onderwijsmethoden en van leerprocessen die motiveren om te leren, het bevorderen van vreemde talenonderwijs, de erkenning op Europees niveau van kwalificaties en verworven kennis en vaardigheden, de ontwikkeling van een Europees puntenoverdrachtsysteem (ECTS), een netwerk van nationale informatiecentra voor academische erkenning (NARIC), Europese onderwijs en mobiliteitsprogramma's, opleiding op het gebied van ondernemerschap, betere voorlichting over de arbeidsmarkt, preventieve gezondheidsinformatie en -educatie als onderdeel van leerplannen, het bevorderen van een gezonde leefstijl onder jongeren, een Europees scholingsprogramma om innovatie en digitale vaardigheden te stimuleren, verlaging van vroegtijdige schoolverlaters.

Werkgelegenheid

Jeugd7 (7K) Jeugd15 (22K) Jeugd5 (5K) Jeugd16 (7K)

De Unie zet zich in voor het stimuleren van initiatief, ondernemingszin en de creativiteit van jongeren, en op het bevorderen van zakelijke attitudes en van ondernemersvaardigheden. Het ziet tewerkstelling als middel om jongeren te laten integreren. Het Europese beleid richt zich op het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.

Europese waarden

Jeugd4 (31K) Jeugd13 (4K) Jeugd14 (9K) Kop6.gif (16K)

Het doel van het programma jeugd is om de jongeren actief bij Europa te betrekken, het bevorderen van wederzijds begrip tussen culturen, verankeren van fundamentele Europese waarden, het aanscherpen van de solidariteit en het stimuleren van ondernemingszin en creativiteit. Het vormgeven van een Europa gebaseerd op waarden, als ruimte voor tolerantie en uitwisseling.


Klik hier