Kop1(40K) Inst2 (13K) Inst1 (17K)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

Fundament Europese Unie

De institutionele opbouw van de EU voltrekt zich via de kolen- en staalsector over de gehele economie. Europese samenwerking op het vlak van de kernenergie wordt vastgelegd in het Euratom-verdrag. Het Verdrag van Luxemburg voorziet in de financiering van de communautaire uitgaven met eigen middelen, en de vastlegging van de Europese Raad als voornaamste orgaan in de besluitvorming. Het Verdrag van Maastricht brengt de Economische en Monetaire Unie en de Europese Politieke Unie tot stand. Verdere stappen worden gezet met het Verdrag van Amsterdam, het geconsolideerd Verdrag tot oprichting van de EG, het Verdrag van Nice en het Verdrag van Lissabon.


 Inst5 (9K) Inst6 (27K) Inst7 (29K)

Algemeen Beleid

De EU legt het algemeen beleid, het taalgebruik en de contractuele aansprakelijkheid van de Unie vast. Er geldt een Europese geheimhoudingsplicht. Er bestaan regels voor de indiening van een toetredingsverzoek, de ratificatie en herziening van Europese verdragen door middel van een Intergouvernementele Conferentie. De verdragen voorzien in het recht op het nemen van strengere beschermingsmaatregelen, het aangaan van nauwere samenwerking tussen lidstaten, en voor de schorsing van rechten bij schendingen van Europese beginselen. De afzonderlijke verdragen bieden de ruimte voor de uitbreiding van de Europese werkterreinen, verdieping en verbreding van de Europese integratie.


 Inst9 (28K) Inst10 (9K) Inst12 (22K)

Europese Instellingen

 Inst13 (28K) Inst16 (15K) Inst17 (73K) Inst18 (33K)

De belangrijkste Europese instellingen zijn de Europese Raad, de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Hof van Justitie, de Europese Rekenkamer en de Europese Centrale Bank. De kernactiviteiten van de Europese organen zijn gebaseerd op de toepassing van de EU-wetgeving. De Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden legt de grote lijnen vast. Zij wordt ondersteund door het Secretariaat-generaal en door de permanente vertegenwoordiging van de lidstaten, de Coreper. De wetgevende taken worden vervuld door de Raad van Ministers en het Europees Parlement. De Europese Commissie is het uitvoerend orgaan. De Rekenkamer zorgt voor financieel management, controle en audit van de Europese uitgaven. Zij beschermt de financiële belangen van de Unie. Het Europese Hof van Justitie bewaakt de Europese Verdragen. De Europese Centrale Bank is verantwoordelijk voor het monetaire beleid.
De Europese Investeringsbank geeft leningen en garanties af voor financiering van projecten. Het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's zijn de adviesorganen van de EU.

Bevoegdheden

 Inst22 (29K) Inst24 (53K) Inst25 (7K) Inst27 (36K)

Het institutioneel dualisme in het Europese integratieproces wordt gereflecteerd in het supranationale en intergouvernementele karakter van de Europese Unie. Dit maakt haar volstrekt uniek. De bevoegdheden van de Unie zijn afhankelijk van het onderwerp, exclusief, of slechts gedeeld samen met de lidstaten, ondersteunend, coördinerend en aanvullend. Door het Europees recht en de rechtstreekse toepassing van gemeenschapsrecht bezit de Unie rechtspersoonlijkheid.
De wetgevende Europese Raad bepaalt de zetel van de Europese instellingen, geeft richting aan de ontwikkelingen in de Europese Unie en aan het beleid, benoemt de Europese Commissievoorzitter en de Hoge Vertegenwoordiger en de overige Commissieleden en spreekt zich uit over collectief ontslag van de Europese Commissie. De Raad coördineert het algemeen economisch beleid van de lidstaten, is bevoegd in begrotingsaangelegenheden, spreekt zich uit over toetredingsverzoeken, stelt internationale akkoorden en overeenkomsten vast en legt de rechtsgrondslag vast van het Schengen-acquis. De Europese Commissie bezit het initiatiefrecht voor nieuwe wetgeving. Zij vormt de externe vertegenwoordiging van de Unie. Het Europees Parlement heeft medewetgevende bevoegdheid. Het parlement verleent kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting; voert de democratische controle uit door het stellen van vragen en het indienen van resoluties; bezit adviesrecht, informatierecht, budgetrecht, recht van amendement, recht van investituur van individuele Commissieleden, instemmingsrecht, enquêterecht en vetorecht; kan parlementaire commissies instellen; Intergouvernementele Conferenties bijeenroepen; krijgt bijstand van de Rekenkamer; neemt verzoekschriften in ontvangst en stelt de ombudsman aan. Het Europees Hof toetst de wettigheid en nalatigheid van besluiten. Zij stelt uitspraken op bij geschillen, een arbitragegeding, beroepen tegen rechterlijke beslissingen, prejudiciële vragen; legt sancties, geldboeten en dwangsommen op; doet uitspraak over de uitlegging van het EU-verdrag en neemt beslissingen om iemand uit zijn ambt te ontheffen. De Rekenkamer voert rechtmatigheids- en doelmatigheidscontroles uit over de uitgaven in de EU. De Europese Centrale Bank opereert volstrekt onafhankelijk voor de uitvoering van haar mandaat. Voor het adviesorgaan Economisch en Sociaal Comité gelden beleidsvelden van verplichte raadgeving.

Besluitvorming

 Inst36 (16K) Inst38 (28K)

De belangrijkste besluitvormingsprocedures in de Unie bestaat uit de medebeslissing tussen Raad en Parlement, in de gewone wetgevingsprocedure, en de samenwerking in de bijzondere wetgevingsprocedure. De tendens gaat steeds meer in de richting van gekwalificeerde meerderheidsbesluiten en in het beperken van Europese unanimiteit. Europese wetgeving bestaat naast richtlijnen, uit verordeningen, besluiten, aanbevelingen en adviezen.

Europa van de Burger

 Inst39 (23K) Inst40 (10K) Inst42 (18K)

Om de bevolking meer bij de EU te betrekken is het Europa van de burger ingesteld. In de Europese verdragen zijn de sociaaleconomische rechten en burgerrechten van de EU-bevolking vastgelegd. Zo heeft iedere Europese burger het recht om zich vrij te verplaatsen, het recht om te werken, het recht om te verblijven, het recht op het richten van een verzoekschrift, actief en passief kiesrecht, en diplomatieke en consulaire EU-bescherming in derde landen. Er is een burgerinitiatief ingesteld. En het jaar 2013 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van de burger.


Klik hier