Kop1(40K) Ind1 (10K) Ind2 (6K)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

Europese industriepolitiek

Ind3 (10K) Ind5 (30K) Ind6 (23K)

De communautaire industriepolitiek richt zich op de harmonisatie van mededingingsregels, bevordering van samenwerkingsverbanden, sectoraal beleid, opvoeren van de productie, vergroten van de productiviteit, ontwikkeling van nieuwe technologie en het herstellen van levensvatbaarheid en concurrentievermogen. De industrie-agenda zet zich in voor de versterking van de industriële basis in Europa door de clustering van onderzoeksinstellingen en bedrijven en door de totstandbrenging van een Innovatie-Unie.

IJzer- en Staalindustrie

Ind8 (46K) Ind10 (10K) AInd25 (395K)

De Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) wordt geconfronteerd met overcapaciteit en de reorganisatie van de Europese staalindustrie. De Gemeenschap stelt minimumprijzen vast, voert productiecertificaten in, en stelt geleidedocumenten op voor de levering van ijzer- en staalproducten. Om de Europese markt te beschermen tegen invoer met dumping en staatssteun stelt de EGKS een voorafgaand communautair toezicht in op de invoer, vindt de wederinstelling van douanerechten plaats, gevolgd door toezicht acteraf, invoerbeperkingen, beëindiging van vrijwaringsprocedures, tijdelijke extra heffingen met WTO-toestemming, een handelsverbod, en de instelling van een systeem van dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen op de uitvoer naar de Gemeenschap.

Kernenergie

Ind11 (5K) Ind12 (9K) Ind13 (14K) Energie12 (19K)

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie bepaalt de organisatie van het nucleaire onderzoek, onderwijsprogramma's en opleidingsactiviteiten binnen het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek. Zij werkt samen met het Internationale Atoom Energie Agentschap. Zij sluit samenwerkingsovereenkomsten af op de gebieden van kernfusie, stralingsbescherming, vreedzaam gebruik van kernenergie, nucleaire veiligheid en beheerste kernfusie. In meerjarige onderzoeksprogramma's van kaderprogramma's voor Atoomenergie richt de Europese Gemeenschap zich op de veiligheid.

Overige industriesectoren

Ind17 (24K) Ind14 (10K) Ind16 (15K) Ind19 (19K)

Het Europees industriebeleid richt zich op de harmonisatie van de mededingingsregels en herstructureringsmaatregelen in de Europese scheepsbouw- en textielsector, verbetering van ondernemingsklimaat, behoud van de Europese positie in de technologische voorhoede, verbetering van productiviteit, investering in menselijk kapitaal, structurele aanpassingen, financiële ondersteuning door de EIB met risicodragend kapitaal en met kapitaal voor ontwikkelingsdoeleinden. De EU stimuleert het aangaan van grensoverschrijdende samenwerking.

Europese ruimtevaart

Ind9 (29K) Ind22 (33K) Ind24 (33K) Ind4 (18K) Kop6.gif (16K)

Ruimtevaart versterkt met zijn investeringen in ruimtewetenschappen de Europese kennismaatschappij, geeft toegang tot betrouwbare wereldwijde informatie en leidt tot verbetering van industriële prestaties. Het Europees Masterplan voor ruimtevaarttechnologie ondersteunt een onafhankelijke Europese toegang tot de ruimte, een wereldomvattend aardobservatiesysteem, de tewerkstelling van jonge wetenschappers en ingenieurs in de ruimtevaartsector, de coördinatie van het radiospectrumbeleid en de totstandbrenging van een Europees netwerk van technische centra.


Klik hier