Kop1(40K) handel1 (18K) handel2 (12K)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

Het Europese handelsbeleid

Handel27 (15K) Handel4 (25K) Handel5 (9K)

In de Europese verdragen krijgt de Europese Unie de exclusieve bevoegdheid voor de handelspolitiek. De Gemeenschap is verantwoordelijk voor de douanesamenwerking tussen de lidstaten en voor het coördineren van de handelsbetrekkingen met derde landen.

Handelsinstrumenten

Handel15 (21K) Handel7 (80K) Handel26 (19K) Handel12 (64K)

In de Europese handelsgemeenschap geldt een algemeen preferentieel stelsel, waarin preferentiële handelsregelingen, de status van meest begunstigde natie, evenals bepalingen omtrent de oorsprongsregels zijn vastgelegd. Handelsbescherming is mogelijk door het vaststellen van tariefcontingenten, tariefplafonds, het stopzetten van afboeken op tariefplafonds, het instellen van invoerrechten, wederinstelling van douanerechten, aanvullende inverrechten en het invoeren van minimumprijzen. Daarnaast bestaan er mogelijkheden tot de instelling van een compenserend recht of het opleggen van een heffing door anti-dumpingmaatregelen in de vorm van een voorlopig of definitief anti-dumpingrecht. Handelsstimulering is mogelijk door vergroting van de markttoegang, schorsing van douanerechten, douanevrijstellingen, waarborg en financiering van export. Controle vindt plaats door het invoeren van communautair toezicht op de invoer, invoering van een dubbele controle op uitvoer naar de Gemeenschap om dumping te voorkomen, communautair toezicht vooraf en achteraf in onderlinge handel, de afgifte van invoer- en uitvoercertificaten en door onderzoek naar het opwerpen van tariefdrempels.

Handelsbeleid

Handel25 (23K) Handel11 (22K) Handel13 (6K) Handel18a (55K)

Het Europese handelsbeleid stimuleert de intracommunautaire handel en zij komt op voor Europese belangen. Er is sprake van een gedifferentieerde behandeling, tussen armere landen en landen met een concurrerende industrie, en tussen gevoelige en niet-gevoelige producten. De EU streeft naar vrije handel en openheid, en naar vrijere toegang tot de Europese markt en toegang tot buitenlandse markten in een geest van wederkerigheid en wederzijds voordeel. Mensenrechtenschendingen leiden tot het opschorten van de ontwikkelingssamenwerking, van de bestaande Europese handels- en samenwerkingsakkoorden, tot het instellen van beperkende maatregelen, en het opleggen van sancties.
In het Europese ontwikkelingsbeleid maakt de Europese Unie zich hard voor het terugdringen en uitbannen van armoede, het gebruik van hulp als hefbom voor hervormingen, integratie van genderproblematiek in ontwikkelingssamenwerking, het aan de orde stellen van de militaire uitgaven, integratie van het milieuaspect, en wordt de omvang van de hulp gekoppeld aan het democratisch gehalte van het beleid. De Unie zet zich in voor de levering van spoedhulp, van landbouwproducten als voedselhulp voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en voor de bijstand aan vluchtelingen.

Handelspolitiek

Handel17 (22K) Handel14 (125K) Handel31 (21K) Handel19 (36K)

In de multilaterale handelsbesprekingen gebruikt de Europese Gemeenschap haar handelsmacht voor het doorvoeren van tariefverlagingen, openstelling van markten, internationale douanesamenwerking, harmonisatie van douaneprocedures, harmonisatie van goederencontroles aan de grenzen, handelspolitieke beschermingsmaatregelen, bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bestrijding van namaak en piraterij. Door handelsovereenkomsten en handelsakkoorden geeft de Unie de economische samenwerking gestalte. Zij ondersteunt regionale integratie door de totstandbrenging van regionale handelsovereenkomsten. Met de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie brengt de Unie een Europese economische zone tot stand, waarin kwantitatieve uitvoerbelemmeringen zijn afgeschaft.

Handelspraktijk

De aantrekkingskracht van de Europese Economische Gemeenschap leidt tot het afsluiten van associatieovereenkomsten, partnerschapsovereenkomsten, Vrijhandelsovereenkomsten, en Kaderovereenkomsten inzake commerciële en economische samenwerking. Met Turkije en met San Marino sluit de EU een douane-unie.

Handel20 (9K)  Handel18b (10K)  Handel22 (10K) Kop6.gif (16K)
Klik hier