Kop1.jpeg (40K) Formulieren1 (28K) Formulieren3 (29K)

HOME

Educatie

U kunt hier uw keuze aangeven van de door u of uw organisatie/opleiding gewenste gastles, lezing of cursus. De gastlessen kunnen worden weergegeven in afgeronde leseenheden, met inbegrip van ruimte voor een bijbehorende discussie. Ze zijn volledig verzorgd. Het is mogelijk om een gastles op dezelfde dag te herhalen voor meerdere klassen of groepen. Gastlessen kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven. Het is mogelijk om binnen een gastles uw eigen gewenste accenten vast te leggen. U heeft hierdoor 100% grip op de gewenste verdieping.
De lezingen hebben een thematisch raamwerk en bevatten afbeeldingen, grafische weergaven en video-opnamen. Lezingen met een algemeen horizontaal karakter geven een brede kijk op het Europese integratieproces vanuit een van haar essentiële kenmerken.
De cursussen zijn opgebouwd in een vaste reeks van lessen/eenheden, waarin een Europese sector of een omlijnd Europees beleidsthema aan de orde komt. Ze bestaan uit afgeronde blokken van anderhalf uur en bieden ruimte voor discussie. Een verkorte cursus behoort tot de mogelijkheden.
Indien u zich voor een van de onderstaande gastlessen, lezingen of cursussen wilt inschrijven dan zal Stichting EURED contact met u zal opnemen voor overleg, specifieke afstemming op uw wensen en informatieverstrekking.

Naam:
Bedrijfsnaam/Opleiding:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Onderwerp:

Waarvoor wilt u zich inschrijven?

Gastles
Lezing
Cursus
Themales
Anders:

Binnen welk thema wilt u een gastles?

Concurrentiebeleid
Cultuurbeleid
Economische en Monetaire Unie
Energiebeleid
Financiële bepalingen
Handel
Historische opbouw van de Europese Samenwerking
Industrie
Institutionele Opbouw
Intellectueel Eigendom
Interne Markt
Jeugdbeleid
Justitiële Samenwerking
Landbouw
Milieubeleid
Onderwijsbeleid
Onderzoeksbeleid
Politieke Samenwerking
Sociale Dimensie
Uitbreiding
Vervoer
Visserij
Volksgezondheid
Toekomst van Europa
Anders:

Keuzes in gastlessen bij Europese Concurrentiebeleid

Gastles: Mededinging binnen de Europese Gemeenschap
Gastles: Het fusiebeleid in de Europese Unie
Gastles: Bescherming tegen dumpingpraktijken
Gastles: Steunbeleid in de Europese Gemeenschap
Gastles: Vrijgestelde staatssteun
Gastles: Soorten steunmaatregelen
Gastles: Steunverlening in de publieke sector
 

Keuzes in gastlessen bij Europese Cultuurbeleid:

Gastles: Culturele dimensie van de Europese Unie
Gastles: Culturele hoofdsteden
Gastles: Interne cultuurmarkt
 

Keuzes in gastlessen bij Economische en Monetaire Unie:

Gastles: De Economische en Monetaire Unie
Gastles: Het economisch beleid
Gastles: Het monetair beleid
Gastles: De internationale economische crisis
Gastles: De EU 2020-strategie
Gastles: Begrotingspact en versterkte economische coördinatie
Gastles: Belastingontduiking en belastingontwijking
Gastles: Het beleid van de Europese Centrale Bank
Gastles: Verdieping van de Economische en Monetaire Unie en haalbaarheid van een Fiscale Unie
 

Keuzes in gastlessen bij Energiebeleid:

Gastles: een gemeenschappelijke energiestrategie
Gastles: Opbouw van de Europese energiemarkt
Gastles: Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
Gastles: Interne energiemarkt
Gastles: Veilige, schone en efficiënte energieprojecten
Gastles: Hernieuwbare energie voor een klimaatneutraal Europa
Gastles: Hernieuwbare offshore-energie
 

Keuzes in gastlessen bij Financiële bepalingen:

Gastles: Begroting van de Europese Gemeenschap
Gastles: Eigen middelen
Gastles: Financiële kader 2021-2027
Gastles: Toekomstige financieringsbronnen
Gastles: NextGenerationEU
Gastles: Conditionaliseringsmechanisme
 

Keuzes in gastlessen bij Europese Handel:

Gastles: Europees handelsbeleid en inernationale handelspolitiek
Gastles: Internationale handelspolitiek
Gastles: Europees ontwikkelingsbeleid
Gastles: Europees handel met Latijns-Amerika
Gastles: Europees handel met Aziatische landen
Gastles: De rol van de mensenrechten in de Europese handel
Gastles: De Europees Economische Ruimte
Gastles: Europees Mediterraan vrijhandelsgebied
Gastles: Handelsrelatie met Oost-Europa
Gastles: Het Gemenebest van Onafhankelijke Staten
Gastles: Transatlantische betrekkingen: Europese handel met Canada en de Verenigde Staten
Gastles: Europees handel met China
Gastles: Europees handel met Japan, Korea en overige hoogontwikkelde landen
 

Keuzes in gastlessen bij Historische Opbouw

Gastles: Historische opbouw van de Europese Gemeenschap
Gastles: Het Haagse Congres
Gastles: Crisis in de opbouw van Europa
Gastles: Een nieuwe start: 1969-1972
Gastles: Eurosclerose in de jaren 70 en 80
Gastles: De Europese Akte
Gastles: Het plan Delors
 

Keuzes in gastlessen bij Industrie

Gastles: Industriebeleid in de EU
Gastles: Yzer- en staalindustrie
Gastles: Industriebeleid in kernenergie
Gastles: Industriepolitiek in de overige sectoren
 

Keuzes in gastlessen bij Institutionele Opbouw:

Gastles: Institutionele Opbouw in de Europese Unie
Gastles: Fundament van Europese samenwerking in Verdragen
Gastles: Europa als waardengemeenschap
Gastles: Europese instellingen en bevoegdheden
Gastles: Besluitvormingsprocedures
Gastles: Het Europa van de burger
Gastles: Transparantie in de Europese Unie
Gastles: Subsidiariteit
Gastles: De Raad
Gastles: De Europese Commissie
Gastles: Het Europese Parlement
Gastles: Europese Hof van Justitie
 

Keuzes in gastlessen bij Intellectueel Eigendom:

Gastles: Intellectueel eigendom op de interne markt
Gastles: Namaakartikelen en piraterij
Gastles: Bescherming van topografieën en halfgeleiderproducten
Gastles: Bescherming van computerprogramma's
Gastles: Bescherming van logo's, modellen, ontwerpen en designs
Gastles: Auteursrechten en naburige rechten
Gastles: Merkgeneesmiddelen en biotechnische uitvindingen
Gastles: Bescherming van handelsmerken en Gemeenschapsmerk
Gastles: Kwekersrecht
Gastles: Registers van traditionele specialiteiten en van levensmiddelen
Gastles: Bescherming van benamingen
Gastles: Inbreuk en handhaving
 

Keuzes in gastlessen bij Interne Markt

Gastles: Interne Markt
Gastles: Consumentenbeleid
Gastles: Bescherming van persoonsgegevens
Gastles: Vrij verkeer van personen
Gastles: Vrijheid van vestiging en diensten
Gastles: Harmonisatie van het vennootschaprecht
Gastles: Opheffing fiacale barrières
Gastles: Opheffing van technische barrières
Gastles: Voedingsmiddelen
Gastles: Digitale Interne Markt
Gastles: Opheffing van fysieke barrières
Gastles: Veterinaire eisen
Gastles: Fytosanitaire eisen
Gastles: Liberalisering van overheidsaanbestedingen
 

Keuze in gastles bij Jeugdbeleid

Gastles: Europees Jeugdbeleid
 

Keuzes in gastlessen bij Justitiële Samenwerking:

Gastles: Justitiële samenwerking in de Europese Unie
Gastles: Terrorismebestrijding
Gastles: Drugsbestrijding
Gastles: Asielbeleid
Gastles: Immigratiebeleid
Gastles: Visumbeleid
Gastles: Gegevensbescherming
Gastles: Politiële samenwerking
Gastles: Justitiële samenwerking
Gastles: Bestrijding internationale criminaliteit
Gastles: Fraudebestrijding
 

Keuzes in gastlessen bij Landbouw:

Gastles: Europese Landbouwbeleid
Gastles: Hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Gastles: Structuurbeleid in de landbouw
Gastles: Landbouwfondsen
Gastles: Plattelandsontwikkeling
Gastles: Voedselzekerheid
Gastles: Duurzame landbouw
Gastles: Bio-economie en bioraffinage
Gastles: Gemeenschappelijke marktordening
Gastles: Internationale handel in landbouwproducten
 

Keuzes in gastlessen bij Milieubeleid:

Gastles: Het Europees milieubeleid
Gastles: Bescherming van de biodiversiteit
Gastles: Het aanpakken van klimaatverandering
Gastles: Preventieve bescherming
Gastles: Gevaarlijke stoffen in de EU
Gastles: Ioniserende straling
Gastles: Luchtvervuiling
Gastles: Geluidshinder
Gastles: Waterverontreiniging
Gastles: Waterbeheer
Gastles: Bodemverontreiniging
Gastles: Flora- en Faunabeleid
Gastles: Afbalbeheer
Gastles: Circulaire economie
Gastles: Internationaal milieubeleid
Gastles: De 'green deal'
 

Keuzes in gastlessen bij Onderwijsbeleid

Gastles: Onderwijsbeleid in de EU
Gastles: Leven en werken in de kennismaatschappij
Gastles: Europese onderwijsprogramma's
 

Keuzes in gastlessen bij Onderzoeksbeleid

Gastles: Europees onderzoek en technologische ontwikkeling
Gastles: Europese kaderprogramma's
Gastles: Horizon 2020
Gastles: Horizon Europa
Gastles: Maatschappelijke uitdagingen
Gastles: Internationale samenwerking
Gastles: Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek
Gastles: Belang van onderzoek
Gastles: Een Europese onderzoeksruimte
Gastles: Het Europese ruimtevaartbeleid
 

Keuzes in gastlessen bij Politieke Samenwerking:

Gastles: Opbouw politieke samenwerking in Europa
Gastles: De Politieke Unie
Gastles: De rol van de Europese politieke samenwerking
Gastles: Het veiligheidsbeleid
Gastles: het defensiebeleid
Gastles: Samenwerking tussen de EU en de VN
Gastles: Mensenrechten en de Sacharovprijs
Gastles: CVSE en de Oost-West betrekkingen in Europa
Gastles: Relatie met Rusland
Gastles: Relatie EU-Oekraïne
Gastles: Voormalig Joegoslavië
Gastles: Het Gemenebest van Onafhankelijke Staten
Gastles: Europees Medditerraan Partnerschap
Gastles: De Arabische Lente
Gastles: Het Midden Oosten
Gastles: Europese politieke samenwerking in Afrika
Gastles: Afkeer van apartheid
Gastles: Veiligheid van de voedselvoorziening
Gastles: Bestrijding van conflicten en versterken van de stabiliteit
Gastles: Gelijkwaaardig partnerschap
Gastles: Europese politieke samenwerking in Azië
Gastles: Opbouw onafhankelijk en democratisch Afghanistan
Gastles: Europese politieke samenwerking in Australië en Oceanië
Gastles: Opbouw politieke samenwerking in Latijns-Amerika
Gastles: Trans-Atlantische Agenda
 

Keuzes in gastlessen bij Sociale Dimensie:

Gastles: De sociale dimensie van de Europese Unie
Gastles: Het werkgelegenheidsbeleid
Gastles: Het Sociaal Handvest
Gastles: Sociale grondrechten
Gastles: Europese pijler van sociale rechten
Gastles: Structuurbeleid
Gastles: De inclusieve samenleving
 

Keuzes in gastlessen bij Uitbreiding

Gastles: De expansie van de Europese Unie
Gastles: Toetredingsvoorwaarden
Gastles: De lopende toetredingsonderhandelingen
 

Keuzes in gastlessen bij Vervoer:

Gastles: Het Europese vervoersbeleid
Gastles: Trans-Europese infrastructuur
Gastles: Financiering vervoersnetwerk
Gastles: Verkeersveiligheid
Gastles: Een interne Europese vervoersruimte
Gastles: Slimme, groene en geïntegreerde mobiliteit
Gastles: Wegvervoer
Gastles: Railvervoer
Gastles: De binnenvaart
Gastles: Zeevaart
Gastles: Luchtvaart
Gastles: Een gezamenlijk Europees luchtruim
 

Keuzes in gastlessen bij Visserij:

Gastles: Het gemeenschappelijk visserijbeleid
Gastles: De totaal toegestane vangsten
Gastles: De instandhoudingsmaatregelen
Gastles: Het controlebeleid
Gastles: Structuurbeleid en steunmaatregelen
Gastles: het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
Gastles: De Horizon 2020 visserijprojecten
Gastles: Het internationale visserijbeleid
 

Keuzes in gastlessen bij Volksgezondheid

Gastles: Het Europese volksgezondheidsbeleid
Gastles: Opbouw Europese volksgezondheid
Gastles: Europese actieprogramma's
Gastles: Europese infrastructuur voor volksgezondheid
Gastles: Gezamenlijke waarden en beginselen
Gastles: Bestrijding van het Coronavirus
Gastles: Zorgprojecten in het Horizon 2020 programma
 

Voor welke lezing heeft u interesse?

Lezing: Europa verbindt
Lezing: Europa beschermt
Lezing: Europa stimuleert
Lezing: Europa inspireert
Lezing: Combinatielezing bovenstaande lezingen
Lezing: Anders:

 

Keuzes in cursussen

Cursus: Europees Energiebeleid (5 lessen)
Cursus: Europese Handel (10 lessen)
Cursus: Europese Justitie (8 lessen)
Cursus: Europese Landbouw (3 lessen)
Cursus: Europees Milieubeleid (8 lessen)
Cursus: Europese Politieke Samenwerking (10 lessen)
Cursus: Europees Vervoer (4 lessen)
Cursus: Europese Visserij (4 lessen)
Cursus: Sociale Dimensie in Europa (5 lessen)
Cursus: Europese oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen (6 lessen)
Cursus: Waarden van de Europese Unie (3 lessen)
Anders:

 

Keuzes in thema-lessen

Thema-les: De Toekomst van Europa
Thema-les: De historische opbouw van de Europese samenwerking (1946-1958)
Thema-les: Een democratisch Europa
Thema-les: Transparantie in de Europese Unie
Thema-les: Europees goed bestuur
Thema-les: Een Sociaal Europa, wensbeeld of realiteit?
Thema-les: Is China een bedreiging voor onze waarden?
Thema-les: De klimaat- en milieu-uitdaging
Thema-les: Veilige, schone en efficiënte energie
Thema-les: Voedselzekerheid, landbouw en plattelandsontwikkeling
Thema-les: Gezondheid en welzijn
Thema-les: Veilige samenleving
Thema-les: Slim, groen en geïntegreerd transport