Kop1(40K) Finbel2 (37K) Finbel3 (110K)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

Financiële Bepalingen

Finbel4 (29K)  Finbel17 (26K)  Finbel5 (29K)

Financiële grondslag van de Europese Unie wordt weergegeven in een meerjarig financieel kader. Voor de begroting geldt een maximum uitgavenplafond. De Europese begroting bevat verplichte uitgaven en een algemeen correctiemechanisme. Voor de uitvoering van de Europese begroting verleent het Europees Parlement kwijting aan de Europese Commissie. Bij de verantwoording van de Europese begroting ligt de nadruk op de controle van de wettigheid en regelmatigheid van ontvangsten en uitgaven en op het voldoen aan juridische verplichtingen jegens derden door een Garantiefonds voor rechtstreekse terugbetaling van de crediteuren van de Gemeenschap.

Begrotingsbeginselen

Finbel23 (12K) Finbel10 (15K) Finbel6 (15K) Finbel24 (6K)

De Europese begrotingsbeginselen bestaan uit het vastleggen van ontvangsten en uitgaven, uitgavenniveau op basis van de beschikbare inkomsten, instelling van een maxima voor de totale uitgaven en voor iedere uitgavencategorie, en een marge voor onvoorziene uitgaven. De Europese begroting voldoet aan het jaarperiodiciteitsbeginsel, evenwichtsbeginsel, rekeneenheidsbeginsel, universaliteitsbeginsel, specialiteitsbeginsel, doorzichtigheidsbeginsel en het beginsel van goed financieel beheer.

Dekking

Finbel7 (23K) Finbel8 (32K) Finbel9 (22K)  Finbel11 (14K)

De financiering van de Europese begroting geschiedt met behulp van een stelsel van eigen middelen van de Europese Unie. De grondslag van de eigen middelen bestaan uit middelen die van rechtswege toevallen aan de Gemeenschap, zoals douanerechten verminderd met de heffingskosten, landbouwheffingen, een communautaire belasting op toegevoegde waarde, en uit retributies uit het Europese mededingingsbeleid. In het Eigen Middelen besluit wordt een nieuwe Europese middelenbron gebaseerd op het BNP van de lidstaten. De steeds zwaarder wegende BNP-grondslag zorgt voor een verschuiving in de bijdragen van de EU-lidstaten.

Begrotingsposten

Finbel19 (35K) Finbel15 (22K) Finbel16 (13K) Finbel20 (31K)  Finbel13 (63K)

Het Europees beleid legt in de lange termijn ontwikkeling de nadruk op de vermindering van het Europese aandeel van de landbouwuitgaven, de versterking van regionale en economische samenhang en de groei van de stuctuurfondsen, de groei van de Europese uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, en de toename van de uitgaven voor extern beleid. Naast de vastleggingskredieten en betalingskredieten bestaat er buiten het meerjarig kader een flexibiliteitsinstrument voor herstel en wederopbouw, financiering van het Solidariteitsfonds, Europees fonds voor de aanpassing aan de globalisering, reserve voor noodhulp en een Europees ontwikkelingsfonds. De Europese Gemeenschap zet zich in voor de hefboomwerking van de Europese begroting.

Financieel kader 2021-2027

Finbel18 (10K) AFinbel28 (370K) AFinbel27 (296K) Kop6.gif (16K)

Naast de meerjarenbegroting is een herstelplan opgesteld van 750 miljard euro om investeringen op te voeren om de gevolgen van de COVID-19-pandemie tegen te gaan. Deze investeringen moeten bijdragen aan een klimaatneutraal, digitaal en sociaal Europa. Van alle uitgaven moet 30% worden besteed aan klimaatdoelen om in 2050 de klimaatneutraliteit in de EU te bereiken. Ook is een conditionaliteitsstelsel ingevoerd met betrekking tot de eerbiediging van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht, en ter bescherming van de Uniebegroting tegen elke vorm van fraude, corruptie en belangenconflict.


Klik hier