Kop1(40K) EMU6(35K) EMU2(19K)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

EMU

EMU3(35K) EMU5(36K) EMU7(18K) EMU9(8K)

De Economische en Monetaire Unie richt zich op solide overheidsuitgaven, solide begrotingspolitiek, het nastreven van gezonde overheidsfinanciën, toenemende harmonisatie van sociale en fiscale stelsels, en het opleggen van sancties bij buitensporige tekorten.

Economisch beleid

EMU16(26K) EMU10(16K) EMU11(30K)

Het economisch beleid wordt een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang. De nadruk komt te liggen op de verwezenlijking van economische convergentie, vergroting van het concurrentievermogen, vaststelling van globale richtlijnen voor het economisch beleid van de lidstaten, versterking van economische en sociale samenhang, coördinatie van macro-economisch beleid, duurzame expansie van de internationale handel, en stimulering van de Europese economie.

Monetair beleid

EMU12(10K) EMU4(23K) EMU15(27K)

De gezamenlijke munt, de euro, vraagt om een gemeenschappelijk monetair beleid, begrotingsdiscipline en economische convergentie in de eurozone. De euro vormt een aanvulling op de interne markt, een impuls voor de handel in de eurozone, een stimulans van economische groei en werkgelegenheid, en versterkt de monetaire soevereiniteit in Europees kader. Het draagt bij aan de verlaging van de rente, het versterken van prijsstabiliteit, en van begrotingsdiscipline door gezonde overheidsfinanciën. In stabilisatieprogramma's presenteren de lidstaten jaarlijks hun plannen in het streven naar begrotingsevenwicht of naar een begrotingsoverschot op de middellange termijn.

Agenda van Lissabon

EMU17(30K) EMU24(18K) EMU18(14K) EMU20(25K)

Deze hervormingsagenda Van Lissabon stelt een nieuw strategisch doel van de Unie vast gericht op bevordering van de werkgelegenheid, economische hervormingen, en sociale samenhang in de kenniseconomie. De EU moet ontwikkeld worden tot de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld. Bij naleving van de begrotingsdiscipline wordt meer nadruk gelegd op overheidsschuld en houdbaarheid. Hoe hoger de schuld, hoe groter de inspanning van de lidstaat om deze snel te verkleinen. Tegelijkertijd wordt de definitie van een ernstige economische neergang verbreed, de correctie van een buitensporig tekort met één jaar verlengd en vindt een herziening en verlenging plaats van de correctietermijnen bij onverwachte ongunstige gebeurtenissen. De eurozone wordt uitgebreid met Slovenië, Cyprus, Malta en Slowakije.

De financiële crisis

EMU19(19K) EMU25(24K) EMU26(15K) EMU27(35K)

De internationale economische crisis uit 2008 leidt tot de opstelling van een herstelplan voor de Europese economie, mondiale handelsmaatregelen, financiële toezichtstructuur, en een budgettaire exitstrategie. Er komt een Europees stimuleringspakket van 200 miljard euro. Het herstelplan bestaat uit verlaging van de rentevoet door de ECB en de overige centrale banken, gecoördineerde inspanningen door vraagondersteuning, verhoging van openbare bestedingen, verantwoorde verlagingen van fiscale druk, verlaging van sociale lasten en uit steunmaatregelen voor bepaalde categorieën ondernemingen. Voor de uitvoering van de structurele hervormingen wordt een budgettaire stimulans in de EU-economie van 400 miljard euro ingezet en voor financiële betalingsbalansondersteuning 50 miljard euro. Voor het herstel van groei en banen wil de Unie de overgang naar een groene economie versnellen. Binnen de Unie wordt een Europese Faciliteit voor Financiële Stabiliteit (EFSF) en Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM) opgericht en een Euro Plus-pact en een pact voor groei en banen vastgesteld. Reddingsplannen worden opgesteld voor Griekenland, Ierland en Portugal. De ECB intervenieert op de kapitaalmarkt door de aankoop van staatsobligaties, zorgt voor het indammen van het gevaar van het overslaan van de financiële crisis naar andere landen in de eurozone, verstrekt lange termijnleningen aan banken om de kredietverstrekking aan te jagen, en stimuleert monetaire kredietverruiming.

Toezicht en Controle

EMU28(20K) EMU29(11K) EMU31(24K) EMU33(33K)

Aanvankelijk ligt de nadruk van het toezicht op de coördinatie van het economisch beleid van de lidstaten, op macro-economische ontwikkelingen, op begrotingssituaties en begrotingsbeleid, op structurele beleidsmaatregelen van de lidstaten, en op waarschuwingen en aanbevelingen aan lidstaten die afwijken van globale richtsnoeren. Het wordt aangevuld met een Europees Semester met strikte nationale programma's voor het doorvoeren van economische en financiële hervormingen; een Sixpack-pakket voor versterking van het economisch en budgettair toezicht, consistentie met economisch beleid, het garanderen van correctie van een buitensporig tekort en van begrotingsdiscipline; en door het vooraf door de lidstaten aan de Commissie meer inzicht geven in hun begrotingen. De financiële crisis zorgt voor een verscherping van het toezicht op de Europese financiële sector, versterking van stabilisatieregels voor banken, aanscherpen van transparantie en verantwoordingsplicht, herstel van integriteit van het financiële stelsel. Het Bazels Comité voor het bankentoezicht verscherpt in Bazel III de kapitaalbuffers voor solvabiliteit en eigen vermogen van financiële instellingen. Voor de bankensector worden gemeenschappelijke toezichtmechanismen, afwikkelingsmechanismen, balansbeoordeling van activakwaliteit, jaarlijkse stresstests, en een depositogarantiestelsel ingesteld. In de Unie wordt een Europees Comité voor systeemrisico's, Europees saneringsfonds, Europese financiële stabilisatie autoriteit, Europees systeem van financiële toezichthouders, Europese Bankautoriteit, Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, Europese Autoriteit voor effecten en markten opgericht om het Europese financiële stelsel te beschermen. De Unie stelt een vroeg waarschuwingssysteem in voor macro-economische en financiële risico's.

Fiscale Unie

EMU34(8K) EMU13(7K) EMU40(8K) Kop6.gif (16K)

Naast een geïntegreerde Europese betaalmarkt en een Europese betaalruimte komt in de EU een bankenunie tot stand met één enkel toezichtmechanisme voor zowel banken als overheden. De uitgifte van eurobonds in 'Next Generation EU' betekent de start van de fiscale unie.


Klik hier