Kop1(40K) Concurrentie1 (146K) concurrentie16 (134K)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

De Europese mededinging

Concurrentie35 (23K) concurrentie11 (20K) concurrentie26 (37K)

Een interne markt vraagt om een gelijk speelveld voor bedrijven en het tegengaan van protectionisme. Een Europees mededingingsbeleid voorziet hierin. Concurrentiebeperkend gedrag, die de mededinging verhinderen, beperken of vervalsen, moet worden tegengegaan. Tegelijkertijd verduidelijkt het Europese concurrentiebeleid de ontheffing en de vrijstelling op mededingingsregels, de omgang met vertikale overeenkomsten en met onderling feitelijke gedragingen. De EU stelt regels op die misbruik van een zeer machtige of monopolistische positie moeten tegengaan. Het beleid verschaft helderheid voor diensten van algemeen belang, voor handhaving van mededingingsregels, voor het starten van inbreukprocedures, voor het instellen van geldboeten en dwangsommen, en voor het recht op compensatie.

Dumping

concurrentie20 (12K) concurrentie29 (6K) Aconcurrentie40 (571K)

Het Europese dumpingbeleid stelt onrechtmatige handelspraktijken aan de kaart en bepaalt de procedures voor het indienen van een dumpingklacht en voor de communautaire procedure van dumpingonderzoek. Het regelt de bescherming tegen invoer met dumping door het vaststellen van veroorzaakte schade, het instellen van voorlopige maatregelen, aanvaarding van verbindtenissen, de instelling van een definief anti-dumpingrecht, en de uitbreiding van het anti-dumpingrecht om ontwijking tegen te gaan.

Fusiebeleid

concurrentie7 (10K) concurrentie24 (6K) concurrentie19 (24K)

Een fusieprocedure is vastgesteld voor concentraties met een communautaire dimensie. Concentraties worden getoetst op hun verenigbaarheid met de interne markt. Het Europese beleid bepaalt de aanmelding van concentraties, de financiële drempels, de bevoegdheid tot inspecties, het verzoek om concentraties te onderzoeken, formele hoorzitting, en het instellen van beroepsprocedures bij het Gerecht en het Europees Hof. In de uitgangspunten van het fusiebeleid van de Gemeenschap staan het behoud van werknemersrechten bij een overgang, fusietoetsing, een dubbele controle van het EU-fusieregime, en grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen centraal.

Overheidssteun

concurrentie13 (7K) concurrentie4 (10K) concurrentie5 (9K)

Het Europese steunbeleid stelt de maatregelen vast die geen steun vormen en verduidelijkt de procedure voor het inleiden van een formeel onderzoek. De onderzoeksprocedure verschaft helderheid over de terugbetaling van niet-aangemelde subsidies, de bepaling van onrechtmatige steun, een opschortingsbevel, een terugbevorderingsbevel, het aanhangig maken van zaken bij het Europese Hof. De Unie kan besluiten tot een positieve of tot een voorwaardelijke steunbeschikking. Indien steunmaatregelen de mededinging vervalsen dienen zij te worden ingetrokken en mogen zij niet tot uitvoer worden gebracht. Het doel van het Europese beleid is het terugdringen van de staatssteun in de EU.

Steunverlening

Compenserende rechten vormen de beschermingsmaatregel om subsidies te neutraliseren. Overheidssteun wordt verstrekt voor herstructurering, industriële vernieuwing, investeringen in hoogwaardige technologie, sectorale steun, versterking van de export en voor het behoud van de culturele identiteit.

concurrentie12 (6K) concurrentie33 (24K) concurrentie23 (8K)

Publieke sector

De steunverlening in de publieke sector richt zich op het versterken van de doorzichtigheid van de financiële betrekkingen van openbare bedrijven. Het geeft helderheid en begrensd de steun ter compensatie voor het beheer van diensten van algemeen belang en voor het leveren van een openbare dienst.

Vrijgestelde Staatssteun

Uitgezonderde steunmaatregelen in de EU zijn maatregelen van sociale aard, bij natuurrampen, bij buitengewone gebeurtenissen, voor economische ontwikkeling in perifere gebieden, voor projecten van gemeenschappelijk Europees belang, voor het opheffen van een ernstige verstoring in de economie, voor economische bedrijvigheid, voor de regionale economie, voor het invoeren van milieuvriendelijke productiemethoden, om cultuur te bevorderen, voor de instandhouding van cultureel erfgoed, voor de scheepsbouw.
De vrijgestelde soorten steun in de Europese Unie zijn opleidingssteun; minimus-steun; steun voor kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in vaste en variabele bezittingen, voor advisering, werkgelegenheidssteun, tewerkstelling van benadeelden en gehandicapten; steun aan kmo's van landbouwproducten en van visserijproducten. In de landbouw is de steun vrijgesteld voor agrarisch aandelenbezit, het behoud van traditionele landschappen en gebouwen, het verplaatsen van boerderijgebouwen, conservering en verkoop, het vestigen van jonge boeren, vroegtijdige pensionering, het opzetten van producentengroepen of -verbanden, betaling van verzekeringspremies, ruilverkaveling, het bevorderen en verkoop van landbouwproducten, technische steun in agrarische sector en steun voor de veehouderij. In de visserijsector geldt de vrijgestelde steun voor de bescherming en ontwikkeling van aquatische rijkdommen, innovatieve acties, technische bijstand, reclame en afzetbevordering, verwerking en afzet, uitrusting van vissershavens, beëindiging van visserijactiviteiten, aquacultuur, visserij in binnenwateren, vervroegde uittreding en belastingvrijstelling.

concurrentie38 (14K) concurrentie36 (13K) concurrentie39 (124K) Kop6.gif (16K)
Klik hier