Kop1(40K) Vis1(33K) Vis2(25K)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


Gemeenschappelijk visserijbeleid

Voor de duurzame ontwikkeling van de Europese visserij legt de Unie de nadruk op de instandhouding en controle in het structuur-, markt- en buitenlands visserijbeleid. De integratie van milieuoverwegingen in het gemeenschappelijk visserijbeleid krijgt gestalte door de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee, de bescherming van het mariene milieu, een gedragscode voor verantwoorde visserij, een keurmerk voor vis, een Europese visie voor oceanen en zeeën, en in de visserijbetrekkingen met derde landen. Met behulp van de adviezen van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de Visserij bepaalt de Europese Commissie een rationele afweging van de vangstmogelijkheden, een visserijzone van 200 mijl, de toegestane vangsten per lidstaat, de verhoging en/of verlaging van de vangstquota, de beëindiging van visserij, en de instelling van een visserijverbod. De controle op de aangevoerde hoeveelheden vis verloopt via de logboeken.

Duurzaam beheer

De wetenschappelijke vaststelling van een veilig niveau van bevissing gebeurd door de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES). De instandhoudingsmaatregelen voor de visserij bestaan uit het opstellen van meerjaren beheersplannen voor duurzame exploitatie van de visbestanden; selectieve visserij door minimum maaswijdten van visnetten, minimumlengtes van vis, gebruik van selectief vistuig met ontsnappingspanelen in sleepnetten; herstel van visbestanden door het opstellen van een herstel- en beheersplan, bescherming van onvolgroeide vis, bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen, het vastleggen van kinderkamergebieden als leefgebieden voor jonge vis, vastlegging van paaigronden, gesloten visserijgebieden door de instelling van zeereservaten, seizoengebonden visserij; bescherming van koudwater koraalriffen; vastlegging van verhandelbare visserijrechten; toewijzing van extra visserijdagen; toegang tot communautaire wateren in de Europese visserijzone; bepaling van verspreidingsgebied; het nemen van urgente instandhoudingsmaatregelen; en door ontwikkeling van de aquacultuur met teelt van vissen en schelpdieren in zee en in zoet water. De visserijcontrole vindt plaats met behulp van een satellietvolgsysteem voor permanente positiebepaling en het in kaart brengen van het vaartraject van vissersschepen, uniformiteit van visserijcontrole en sancties in de EU, rechtshandhaving door vervolging van overtredingen en automatische schorsing van visvergunningen, beperken van het teruggooien van bijvangst, aanlandingsplicht voor gevangen vis, aanvoer- en weegprocedures, visserij-inspecties, controle op naleving van visserijquota, controle op naleving van technische voorschriften, controle op minimummaten van visaanvoer, controle van opgegeven vaarroute, controle registratiegegevens visvangst, controle op illegale en ongereglementeerde visserij, controles op vissen met de boomkor, op gebruik van bodemvistuig, op drijfnetvisserij, door een verbod op bepaalde vismethoden en op industriële visserij. De controles worden uitgevoerd onder beheer van het Communautair Bureau voor visserijcontrole (CFCA).

Structuurbeleid

Door middel van meerjarige oriëntatieprogramma's geeft de Unie het structuurbeleid in de Europese visserijsector gestalte. De aandacht gaat uit naar de herstructurering en indeling van de communautaire vissersvloot, instelling van een vlootregister, vernieuwing en modernisering, sloop van vissersvaartuigen, vermindering van de visserijinspanning, tijdelijke stillegging van visserijactiviteiten, ontwikkeling van kustvisserijgebieden, financiële steun voor aquacultuur en aquacultuurproductie, verkoopuitstel van visserijproducten, particuliere opslag van visserijproducten, verwerking en afzet, structurele Europese acties, steun aan producentenorganisaties, uitrusting van vissershavens, verdeling van subsidies uit het Europees Visserijfonds en het uitzetten van jonge vis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) en van bijstand uit het Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en van het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

Marktbeleid

De marktordening in de visserijsector geschiedt aan de hand van verbetering van de hygiëne en bewaring van vis aan boord, gemeenschappelijke handelsnormen voor visserijproducten, het hanteren van oriëntatie- en ophoudprijzen, het waarborgen van een minimuminkomen van vissers, referentieprijzen voor visserijproducten, minimumprijzen voor Atlantische zalm en voor sardines, het instellen van een compenserende vergoeding, het hanteren van tariefcontingenten, het vaststellen van vrijwaringsmaatregelen, en het voeren van Europese visserijcampagnes.

Buitenlands visserijbeleid

De EU heeft een exclusieve Europese bevoegdheid op visserijgebied. Zij neemt deel aan regionale visserijorganisaties, zoals de Algemene Visserijraad voor de Middellandse Zee (GFCM) en de Internationale Visserijcommissie voor de Oostzee (IBSFC). Zij sluit bilaterale visserijovereenkomsten af op basis van wederkerigheid en op basis van ontwikkelingssamenwerking. In haar internationale visserijbeleid richt de Unie zich op vaststelling van visrechten, vangstmogelijkheden en financiƫle tegenprestatie; en op de duurzame exploitatie van visbestanden, visserijvoorraad en van de wereldwijde visserijvangst. Zij onderschrijft het VN-verdrag inzake het recht van de zee. Zij is lid van de internationale commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT), de Noord-Atlantische visserijorganisatie (NAFO), de Noordoost-Atlantische visserijcommissie (NEAFC), de Westelijk Centraal-Atlantische visserijcommissie (WECAFC), de Oostelijk Centraal-Atlantische visserijcommissie (CECAF), de Zuidoost-Atlantische visserijorganisatie (SEAFO), commissie voor de instandhouding van het mariene milieu van Antartica (CCAMLR), de Noord-Atlantische organisatie voor zalmbehoud (NASCO), de tonijncommissie Indische Oceaan (IOTC), de Visserijcommissie Zuidwest-Indische Oceaan (SWIOFC), de inter-Amerikaanse tropische tonijncommissie (IATTC).


Klik hier
Vis3(52K) Vis4(26K) Vis5(21K) Vis6(25K) Vis8(10K) Vis9(37K) Vis10(79K) Vis11(33K) Vis13(32K) Vis18(13K) Vis15(73K) Vis16(25K) Vis17(35K) Kop6.gif (16K)