Kop1(40K) Vervoer1(2,9M) Vervoer2(2,7M)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


Europese vervoersmarkt

Het Europees vervoersbeleid concentreert zich op de openstelling van de vervoersmarkt, met eerlijke mededinging, toepassing van het non-discriminatiebeginsel en gemeenschappelijke spelregels. De EU harmoniseert de sociale voorschriften, de kostprijsvaststelling van verschillende vervoersvormen en de uitgifte van het Europese rijbewijs. Het vervoersbeleid zorgt voor het gebruik van een Enig Document, afschaffing van dubbele automobielbelasting, gemeenschappelijke transportvergunningen, uniforme tarieven bij het wegvervoer en afschaffing van de financiële compensatie voor de verplichting van openbare dienst. De doelen zijn de totstandbrenging van een duurzaam vervoersbeleid, de opbouw van Europese verkeersinfrastructuur, intermodaal vervoer door interoperabiliteit, hoogwaardig stadsvervoer en veilige en milieuvriendelijke mobiliteit. De Unie promoot duurzaam vervoersgedrag door reisinformatie over vervoersalternatieven, het berekenen van vervoerskosten inclusief maatschappelijke kosten, voertuiglabels voor CO2-uitstoot en brandstofrendement, koolstofvoetafdruk, ecorijden, snelheidsbeperkingen en het ondersteunen van stedelijke mobiliteitsplannen.

Vervoersinfrastructuur

De Unie bouwt aan een trans-Europees vervoersnetwerk van wegen, waterwegen, zeehavens, spoorwegverbindingen, hoge snelheidstreinen, gecombineerd vervoer, en aan de voltooiing van een Europees luchtruim. Door Europese vervoersprojecten wordt het netwerk uitgerold. De EU inventariseert de bestaande knooppunten, vervoersfaciliteiten, overbelastingen, en de mobiliteit van deur tot deur. De vervoersmarkt integreert door de opbouw van een Europese infrastructuur, uitgifte van doorrijvergunningen, overslaginstallaties, verkeersgeleidingssystemen, rondwegen rond stedelijke knooppunten, ontsluitingen van perifere gebieden, voorrangroutes voor verkeersstromen, verbindingen naar de grote zeehavens, snelwegen op zee en in het Europese luchtruim, snel netwerk voor reizigerspassagiersvervoer, het aanleggen van tunnels, integratie van hogesnelheidsspoorwegnet en luchtvaart, doelmatiger en rationeler gebruik van luchthavens, pan-Europese corridors, parkeergelegenheid aan de rand van de stad, en het stimuleren van openbaar vervoer. Daarnaast ontwikkelt de Unie een Europees programma voor de bescherming van de kritieke infrastructuur. De financiering van de infrastructuur komt uit tolwegen; het instellen van gebruiksrechten door wegenvignetten, het Eurovignet, kilometerheffing en rekeningrijden; een heffing op benzine of dieselaccijns; het instellen van luchtvaartbelasting, havengelden en motorrijtuigenbelasting.

Verkeersveiligheid

Het Europese veiligheidsbeleid focust zich op het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers en op de controle van de naleving van de verkeersvoorschriften. In het wegvervoer ligt de aandacht bij de coördinatie tussen voertuig en infrastructuur door invoering van actieve veiligheidssystemen; botsveiligheid van auto's; minimumpeil van opleiding van wegbestuurders; de gevolgen van snelheid op voetgangers; controle van dagelijkse rijtijd en op wekelijkse rusttijd van wegvervoerders; sociale en technische en verkeersveiligheidsvoorschriften. De harmonisatie vindt plaats van technische inspectie, diepte van profielgroeven in luchtbanden, beroepsopleiding voor bestuurders van gevaarlijke goederen, controle op vervoer van gevaarlijke stoffen, veiligheidsgordels, veiligheidsruiten, veiligheidsnormen voorkant auto, snelheidsbegrenzers, opleiding en scholing van jonge automobilisten, maximumsnelheden, aanduiding van gevaarlijke plaatsen, bebording, voorschriften en sancties bij snelheidsovertredingen en alcoholmisbruik, internationaal passagiersvervoer over de weg. De Unie stelt een gegevensbank in voor ongelukken, een Europese Raad voor de Verkeersveiligheid en een Europese Raad voor de Transportveiligheid. In het mariene milieu tracht de Unie ongelukken te voorkomen door de ontwikkeling van managementsystemen voor vervoer op zee (SafeSeaNet) en op rivieren (River Information Service), maritieme nood- en veiligheidssystemen, harmonisatie radiospectrumgebruik voor mobiele communicatiesystemen aan boord van vaartuigen, een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, veiligheidsnormen voor zeevaart, een verbod op enkelwandige tankers en de eis voor dubbelwandige olietankers, minimumeisen aan tankers bij in- en uitvaren van de Europese zeehavens, gebruik van veilige containers, voorschriften en procedures voor veilig laden en lossen van bulkschepen, een veiligheidsbeid voor ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen en voor havens. De Unie zorgt voor een veiliger Europees spoorwegnetwerk door veiligheidscertificering van de spoorweginfrastructuur en een Europees managementsysteem voor spoorwegen (ERTMS). Veiligheid van vliegtuigen wordt bevorderd door de instelling van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, gemeenschappelijke veiligheidsnormen, regels voor de beveiliging van de burgerluchtvaart, luchtbeveiligingssysteem SESAR, verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen, instelling van een tijdelijk vliegverbod, en opstelling van een zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen.
De EU vergroot de vervoersveiligheid door de invoering van het Handvest voor Verkeersveiligheid, wereldwijde plaatsbepalings- en navigatiesystemen, verkeersmanagementplannen, internationale veiligheidsmanagementcode, informatiediensten voorafgaand of tijdens het reizen, vrachtmanagementsystemen, wegenwacht- en noodhulpdiensten, minimum veiligheidseisen in tunnels, en het aanpakken van congestie op hoofdroutes. Zij bestrijdt de schadelijke effecten voor milieu of volksgezondheid van vervoersvormen door het instellen van heffingen gericht op vermindering van uitstoot en vervuilende stoffen, en door accijnsvrijstelling van nieuwe technologie en schone brandstoffen.

Passagiersrechten

De EU legt het recht van de Europese burgers vast op persoonlijke mobiliteit. Zij zet zich in voor invoering van geïntegreerde plaatskaartsystemen, aanpak van gebrek aan parkeerplaatsen en fietsenstallingen, efficiënte bagageafhandeling, en het voorkomen van reisonderbrekingen. In het handvest van de rechten van de luchtreiziger worden de rechten bepaald op informatievoorziening, compensatie bij overboeking, en schadevergoeding bij ongevallen. De Unie harmoniseert de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen bij vertraging en bij verlies van bagage. Zij beschermt passagiers door vastlegging van reizigersplichten, aanpak van agressie in het openbaar vervoer, eisen aan openbare dienst voor frequentie en punctualiteit van de dienstverlening, beschikbaarheid van zitplaatsen, speciale tarieven voor bepaalde gebruikers, vastleggen van rechten van autobus en touringcarpassagiers, waarborgen van rechten van treinreizigers. In het luchtvervoer bepaalt de EU de financiële compensatie van passagiers voor overboekingen, vluchtannulering, vluchtvertraging en verlies van bagage. Deze rechten worden ook vastgelegd voor autobus- en treinpassagiers.

Wegvervoer

De liberalisering staat centraal in het grensoverschrijdend Europese wegvervoer met als tussenstappen het verstrekken van bilaterale vergunningen voor grensoverschrijdend goederenverkeer, afschaffing van grenscontroles, vereenvoudiging van fysieke controles en administratieve formaliteiten, binnenlands vervoer door een buitenlandse rijder, grensoverschrijdende lijn- en pendeldiensten per autobus, totstandbrenging van een vrije vervoersmarkt. De Unie harmoniseert het rijbewijs, de kwalitatieve eisen voor een vervoersondernemer, de prijsvorming, de wegenbelasting voor vrachtwagens, openstelling van cabotagevervoer, het vervoer per autobus, toegang tot internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en het Europees wegtransport, btw-nultarief voor personenvervoer, invoering van de tachograaf, arbeidsvoorwaarden, statistische registratie, werktijden, oplegging van rijverboden, controle op naleving van de rij- en rusttijden, en de automatische uitwisseling van kentekenregisters. De Gemeenschap bevordert de flexibiliteit van wegvervoer tegen lage kosten, gebruik van schone auto's en biobrandstoffen, belastingheffing op auto's op basis van milieucriteria, de omschakeling op elektrische, hybride en waterstofvoertuigen, aangepaste oplaad- en tariefinfrastructuur, invoering van duurzame brandstoffen en aandrijfsystemen, en multimodaal goederenvervoer.

Railvervoer

Het Europese spoorbeleid richt zich op marktaandeel, open toegang, scheiding van spoor- en vervoersbedrijf, liberalisering van het internationaal reizigers- en goederenvervoer, spoorinfrastructuur, de oprichting van spoorwegondernemingen, de verzelfstandiging van spoorwegen, invoering van marktkrachten in de spoorwegsector door gereguleerde concurrentie, regionalisatie van spoorvervoer, het creëren van een interne markt voor spoorvervoersdiensten, en de instelling van een Europese spoorwegruimte. Bij het spoorvervoersbedrijf draait het om de toegangsrechten voor nieuwkomers, toewijzing van spoorwegcapaciteit, concurrentie en samenwerking, geleidelijke afschaffing van openbare dienst, onafhankelijk management, afbouw van schuldenlast, vrije hand in het vaststellen van tarieven, punctualiteit en betrouwbaarheid, het verhogen van klantgerichtheid en gebruiksvriendelijkheid. In de infrastructuur ontwikkelt de Unie de interoperabiliteit van het netwerk, de totstandbrenging van hogesnelheidsnetwerken, de differentiatie van sporen voor goederen- en reizigersverkeer, uitbouw van het net, omleidingen rondom spoorwegknooppunten, faciliteiten voor gecombineerd vervoer, een eenheidsmarkt voor spoorweguitrustingen, spoorwegverkeergeleidingssysteem, certificering van machinisten en de oprichting van een Europees spoorwegbureau.

Binnenvaart

In het Europese binnenvaartbeleid zet de Unie zich uiteen met de bestaande problemen van wisselende waterstanden en overcapaciteit. Dit leidt tot een oplegregeling voor het tijdelijk buiten gebruik stellen van schepen, het beperken van de vrije vaart tot de EU-lidstaten, cabotagevoorwaarden voor de binnenvaart, en een toerbeurtsysteem voor tijdelijke vrachtverdeling. Het maritiem EU-beleid richt zich daarentegen op liberalisering en ontwikkeling van een binnenvaartmarkt, versterking van de infrastructuur door de aanleg van overslagfaciliteiten, het Rijn-Donaukanaal en het Seine-Schelde netwerk. De EU harmoniseert de sociale voorschriften voor de binnenvaart, de samenstelling van de bemanning, de afgifte van vaarcertificaten, technische voorschriften en de wederzijds erkenning van scheepsattesten. Bij de opbouw van de infrastructuur brengt de Unie een trans-Europees netwerk voor waterwegen tot stand, voert zij een Europees scheepvaartmanagementsysteem in, past zij rivierhavens aan voor gecombineerd vervoer, en zorgt zij voor de vrijmaking van de vaargeul van de Donau.

Zeevaart

Voor het zeevervoer stelt de EU regels vast voor de mededinging, voor schepen met gevaarlijke of vuile lading, voor gebruik van anti-fouling verven, kwaliteit van havendiensten, veiligheid van cruiseschepen, uitvlaggen van schepen en overdracht van schepen tussen nationale registers. De Unie zet zich in voor de liberalisering van havendiensten, containervaart, vrij scheepvaartverkeer, en vrije toegang tot scheepslading. De Europese Unie ontwikkelt een strategie voor maritieme veiligheid en maritiem toezicht en stelt een 200 mijl zone in voor de EU-wateren. Veiligheid van zeetransport krijgt gestalte bij de vrachtafhandeling in zeehavens, door gebruik van gekwalificeerde loodsen, toezicht op en bestrijding van olieverontreiniging, controle van schepen, havenstaatcontrole op constructie en onderhoud, gecoördineerde radionavigatie, managementsystemen voor de scheepvaart, verplichte vaarroutes, gebruik van slechts een werktaal, zeewaardigheidscertificaten, identiteitskaart voor inspecteurs, sluiten van Europese havens, verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen, en door het nemen van preventiemaatregelen tegen piraterij en gewapende aanvallen tegen vaartuigen. Voor de sociale structuur van zeevervoer onderschrijft de Unie wetgeving inzake werktijden van zeevarenden, identiteitsbewijzen, opleiding en diplomering, voorschriften voor de afgifte van brevetten, en voor de wachtdienst. De EU maakt zich hard voor het beperken van milieuvervuiling op zee, het voorkomen van tributyltin in het havenmilieu, het gebruik van zwavelarme brandstof door afgemeerde schepen in de Europese havens, en ondersteunt het olierampenfonds.

Luchtvaart

Het Europese luchtvaartbeleid richt zich op liberalisering van het Europees luchtverkeer en luchtvervoer, het afschaffen van bagagecontroles op intracommunautaire vluchten, en de totstandbrenging van een gezamenlijk Europees luchtruim. De groei van het Europese luchtverkeer heeft geleid tot verzadiging van het luchtruim, gebruik van regionale vliegvelden, capaciteitsvergroting van Europese luchthavens, het stimuleren van intermodaal personenverkeer, de noodzaak van luchtverkeersbeheer, en de rol van Eurocontrol in de luchtverkeersafhandeling. De EU harmoniseert veiligheidsnormen, grondafhandeling, mededingingsregels voor luchtvaartondernemingen, luchtvaartnavigatiediensten, luchtverkeer geleidingssystemen, coördinatie van vliegbewegingen, geïntegreerd systeem van Europese luchtverkeerscontrole, Europees brevet voor luchtverkeersleiders, de beperking van geluidshinder en vervuiling door vliegtuigen, belasting op kerosine, btw-heffing op vliegreizen binnen Europa, de aansprakelijkheid van luchtvervoerders, statistische registratie van passagiers- en van vracht- en postvervoer. De Unie legt de regels vast voor het vervoersbewijs van reizigersvervoer, het doorstromen van passagiers op luchthavens, bagageafhandeling, douaneformaliteiten en ontvangst van luchtreizigers, veiligheidscontroles van luchtreizigers, verruiming van de reizigersvrijstelling, het belastingvrij inkopen op luchthavens, luchtvrachtkosten, bevoegdheid voor burgerluchtvaartpersoneel, toegang tot de grondafhandelingsmarkt op EU-luchthavens, geautomatiseerde boekingssystemen voor luchtvervoersdiensten, arbeidstijd voor mobiel personeel in de burgerluchtvaart, controle op het luchtverkeer, luchtruimclassificatie, procedures voor vliegplannen, privatisering van luchthavens, beperkt toegankelijke zones van luchthavens, milieugrenzen van luchtvaart, en over de CO2-emissierechten van de luchtvaartvloot. Internationaal ondertekent de Europese Unie het Verdrag van Montreal inzake internationaal luchtvervoer. Zij sluit een open-sky overeenkomst met de Verenigde Staten, luchtvaartovereenkomsten met derde landen, en uitwisselingsovereenkomsten af voor de verwerking en overdracht van PNR-gegevens.


Klik hier
Vervoer3(3M) Vervoer4(35K) Vervoer12(26K) Vervoer5(33K) Vervoer6(42K) Vervoer7(40K) Vervoer9(9K) Vervoer11(15K) Vervoer13(8K) Vervoer18(14K) Vervoer15(34K) Vervoer19(12K) Vervoer20(13K) Vervoer22(15K) Vervoer36(40K) Vervoer14(20K) Vervoer24(38K) Vervoer25(23K) Vervoer26(32K) Vervoer27(18K) Vervoer29(14K) Vervoer30(29K) Vervoer31(30K) Vervoer32(25K) Vervoer16(6K) Vervoer34(23K) Vervoer38(22K) Vervoer8(22K) Vervoer10(28K) Kop6.gif (16K)