Kop1(40K) Uitbreiding10 (27K) Uitbreiding19 (42K)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


Europese Uitbreiding

De Europese Gemeenschap bezit een open niet-exclusief karakter. Van een samenwerkingsverband van 6 staten is de Europese Unie in 2014 gegroeid naar 28 lidstaten. Het uitbreidingspotentieel van de Unie is nog steeds aanwezig. Voor veel staten bezit de EU een onverminderde aantrekkingskracht. De uitbreiding heeft zich in fases voltrokken. Van 6 naar 9 met het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken; naar 10 met Griekenland; naar 12 met Spanje en Portugal; uitgebreid met het Oost-Duitse grondgebied met de opneming van de voormalige DDR in de Gemeenschap na de Duitse hereniging; naar 15 met de toetreding van Zweden, Finland en Oostenrijk; naar 25 met Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Malta en Cyprus; naar 27 met Bulgarije en Roemenië; naar 28 met Kroatië. Iedere uitbreiding is gepaard gegaan met uitgebreide onderhandelingen over de toelatingsvoorwaarden. Deze uitbreidingen zijn niet zonder effect gebleven en hebben geleid tot de nodige institutionele veranderingen, aanpassing van de uitbreidingsstrategie en van het uitbreidingsproces. Bovendien hebben zij inzicht verschaft in integratiecapaciteit van de EU.

Toetredingsverzoek

Voor toetreding tot de EU wordt een toetredingsverdrag opgesteld waarin de toetredingsvoorwaarden zijn vastgelegd. Voorafgaand aan het EU-lidmaatschap kan pretoetredingssteun worden verstrekt aan de kandidaatlanden om de overgang te vereenvoudigen. Een toetredingsverzoek kan worden afgewezen. Europese landen die een toetredingsaanvraag hebben ingediend, starten na de goedkeuring van hun toetredingsverzoek, als kandidaat-lidstaat, een onderhandelingsproces over de vrijwaringsclausules, de overgangsmaatregelen, overgangstermijnen en de aanpassingsovereenkomsten. Tussentijds stelt de Europese Commissie evaluatieverslagen op over de vorderingen van de onderhandelingen met de kandidaat-lidstaten en brengt zij verslag uit in de werkgroep uitbreiding. Zij geeft de status van de kandidaat-lidstaat weer, evenals streefdata voor toetreding. Afstemming van toetredingsverzoeken vindt plaats door het Europees Parlement. De toetredingsonderhandelingen kunnen worden afgebroken. Aan het EU-lidmaatschap zijn verplichtingen verbonden. Het voldoen aan de toetredingscriteria worden getoetst door de Europese Raad en het Europees Parlement. Indien de onderhandelingen succesvol kunnen worden afgerond kan een officiële toetredingsaanvraag worden ingediend. Na goedkeuring door de Europese Raad en door het Europese Parlement kan overgegaan worden tot de ratificatie van het toetredingsakkoord in de bestaande lidstaten van de EU. In de kandidaat-lidstaat wordt een referendum over het EG-lidmaatschap gehouden. Het proces wordt afgerond met de ondertekening van de toetreding in een Toetredingsakte en het invoeren van institutionele veranderingen door de toetreding.

Voorwaarden

In de partnerschappen voor toetreding ondersteunt de Unie de hervormingsinspanningen van de kandidaatlanden. In de pretoetredingsstrategie worden stappen gezet in de omzetting van het acquis, de bestaande wetgeving en overeenkomsten, van de Europese Unie. Het aanvaarden van de communautaire verworvenheden is immers een van de uitbreidingsvoorwaarden. Daarnaast zijn er politieke en economische voorwaarden voor het EU-lidmaatschap vastgesteld in de criteria van Kopenhagen. Een land dient te beschikken over stabiele instellingen, goed openbaar bestuur, een rechtstaat en een markteconomie. Zij dient de beginselen van de EU in acht te nemen. Het garanderen van respect voor de bescherming van minderheden is eveneens een toetredingsvoorwaarde. Voor deze voorwaarden geldt een strikte conditionaliteit in alle onderhandelingsstadia.

Alternatieven

In het verdrag van Lissabon wordt ook voorzien in een procedure voor uittreding uit de EG. Daarnaast bestaan er alternatieven voor de onderlinge relatie na afwijzing van de toetreding tot de EU in een referendum. Ook kan een gestructureerde dialoog worden opgezet voor het vormgeven van de onderlinge relatie na het staken van de onderhandelingen. Voor geassocieerde landen met toetredingsaspiraties kunnen de bestaande associatieverdragen worden verdiept in de richting van Europa-overeenkomsten op de weg naar Europese integratie. In het partnerschap voor toetreding worden het pretoetredingsinstrument en de pretoetredingsperiode verder uitgewerkt en wordt invulling gegeven aan de programma's PHARE, ISPA en SAPARD. Vanaf 2007 worden deze programma's vervangen door het Pretoetredingsinstrument. Met de partnerschapslanden wordt in IPA II de pretoetredingssteun voor 2014-2020 vastgelegd, gericht op de Europese steun voor politieke hervormingen, economische, sociale en territoriale ontwikkeling, en op regionale integratie en territoriale samenwerking.


Klik hier
Uitbreiding11 (27K) Uitbreiding12 (25K) Uitbreiding13 (26K) Uitbreiding14 (40K) Uitbreiding21 (22K) Uitbreiding22 (19K) Uitbreiding23 (22K) Uitbreiding15 (39K) Uitbreiding17 (18K) Uitbreiding18 (33K) Kop6.gif (16K)