Kop1(40K) Res1(55K) Res2(24K)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


Europese onderzoeksactiviteiten

Het Europese onderzoeksbeleid krijgt gestalte door het vastleggen van doelstellingen en activiteiten in programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling en innovatie. De doelen zijn het bevorderen van het internationale concurrentievermogen van de Europese industrie, het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van Europese burgers en het versterken van de EG-vermogens om eigen technologische oogmerken te ontwikkelen. Het beleid richt zich op de technologische ontwikkeling in de EU; het samenbrengen van Europese onderzoeksactiviteiten; het verrichten van contract-, eigen en samengevoegd onderzoek; verslaglegging en verspreiding van onderzoeksresultaten; voortdurende evaluatie van onderzoeksprojecten; benutting van het industrieel potentieel; beter gebruik van wetenschappelijk en technisch potentieel; stimulering en opleiding en mobiliteit van onderzoekers en studenten; verwezenlijking van een interne markt door het opstellen Europese normen; erkenning van uitmuntende onderzoeksinstellingen; regionale innovatie; verhoging van gemeenschapsuitgaven; concentratie van Europese menselijke en geldelijke middelen; totstandbrenging van het vrij verkeer van kennis in de EU; hervorming van het hoger onderwijs; promoten van optimaal gebruik van intellectueel eigendom door een IE-Handvest; vrije toegang tot kennis en innovatie; bevorderen van wetenschappelijke topkwaliteit; en wederzijdse erkenning van diploma's.

De juridische basis voor een gemeenschappelijk Europees onderzoeksbeleid wordt vastgesteld in de Europese Akte, met een versterkte rol van het Europees Parlement in de besluitvormingsprocedures bij de vaststelling van het kaderprogramma en bij de instelling van een gemeenschappelijke onderneming, door de toekenning van het medebeslissingsrecht. Communautair onderzoek is gerechtvaardigd als het bijdraagt aan de versterking van de economische en sociale samenhang in de Unie, in geval van grootschalig onderzoek, als het financieel voordeel oplevert, wanneer het leidt tot significante resultaten voor de gehele Gemeenschap, als het bijdraagt aan de gemeenschappelijke markt en aan de eenmaking van Europa op wetenschappelijk en technisch gebied. Om de daling van de Europese industrieproductie tegen te gaan streeft de Unie naar de geleidelijke verhoging van de gemeenschapsuitgaven in de sleutelsectoren die de grondslag vormen voor technologische ontwikkeling.

Kaderprogramma's

De vastlegging van onderzoeksprogramma's geschiedt in meerjarige kaderprogramma's en in aanvullende onderzoeksprogramma's en opereren zoveel mogelijk vanuit de marktvraag. Het merendeel van de bestedingen voor onderzoek en technologische ontwikkeling blijft binnen de lidstaten. In de meerjarenkaderprogramma's worden de wetenschappelijke technologische doelstelling en prioriteiten vastgesteld, de grote lijnen van onderzoeksactiviteiten aangegeven, en de middelen en regels voor deelneming voor elk van de onderzoeksactiviteiten vastgesteld. In de EU kaderprogramma's gaat de aandacht uit naar uitmuntende wetenschap, industrieel leiderschap, maatschappelijke uitdagingen, de bescherming van de gezondheid, de levenskwaliteit en beheer van natuurlijke rijkdommen, referentiematerialen en -methoden, nieuwe productietechnologie, hoogwaardige maak- en procesindustrie, informatie- en communicatietechnologie, telematicatechnologie, biowetenschappen en biotechnologie, genomica, nanotechnologie en nanowetenschap, energie, milieu en duurzame ontwikkeling, vervoer, lucht- en ruimtevaart, voedselkwaliteit en voedselveiligheid, landbouw en visserij, uitwisseling van wetenschappers, universitaire samenwerking, aansluiting tussen universiteiten en bedrijfsleven, vertaalsystemen, wetenschap en techniek ten dienste van ontwikkeling, overdracht en verspreiding en toepassing van onderzoeksresultaten, toegang tot risicofinanciering, stimuleren van innovaties in het MKB, menselijk potentieel en mobiliteit, internationale rol van Europees onderzoek, beveiligen van burgers tegen terrorisme, natuurrampen en criminaliteit, opbouw van een Europese kennismaatschappij.

Europese Onderzoeksinfrastructuur

De infrastructurele opbouw krijgt gestalte met het Europees Centrum voor weersvoorspelling op middellange termijn (ECMWF); Europees Forum voor onderzoek; Europees Strategisch Forum voor Onderzoeksinfrastructuur (ESFRI); Europees Handvest voor onderzoekers, voor gebruik van intellectueel eigendom, en voor de Industrie; Europees onderzoeksinstituut; Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT); Europese Onderzoeksraad (ERC); Europees Comité's voor normering en voor elektrotechnische normering; Instituut voor technologische prognose; Europees netwerk voor elektronische overbrenging van informatie (IDA-netwerk); Europese infrastructuur voor de telecommunicatiesector; netwerken van sociaal-economisch onderzoek; netwerken van laboratoria; infrastructuur van centra voor klinisch onderzoek; infrastructuur voor proeven en voorzieningen voor visserij en aquacultuuronderzoek; Europese communicatie-infrastructuur van computer- en communicatiesystemen met hoge capaciteit; onderzoeksnetwerken op geavanceerde en opkomende onderzoeksgebieden; trans-Europees netwerk voor elektronische wetenschappelijke communicatie; bijeenbrengen van netwerken van analyses en studies; steun voor een infrastructuur van databanken en collecties van biologisch materiaal; bevorderen van een complex van communautaire onderzoeksinfrastructuren; bevordering van expertisenetwerken; bevordering van in een groter geheel opgenomen projecten; netwerken voor samenwerking en uitvoering van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten; uitbreiden e-infrastructuur en gebruik van hogesnelheid-internet; ontwikkeling van innovatieclusters en netwerken; vorming van netwerken tussen het bedrijfsleven; uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad Ideeën, uitvoerend Agentschap Onderzoek, Mensen, Capaciteiten en Samenwerking, uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken; Europees stappenplan voor onderzoeksinfrastructuren; het versterken van onderzoeksinfrastructuren van pan-Europees belang; Consortium voor een Europese Onderzoeksinfrastructuur (ERIC), met afdelingen voor gezondheid, veroudering en pensionering (Share ERIC), voor taalhulpbronnen en taaltechnologie (Clarin ERIC), voor geavanceerd translationeel onderzoek in de geneeskunde (EATRIS ERIC), voor sociaal onderzoek (ESS ERIC), voor biobanken en biomoleculaire middelen (BBMRI ERIC), Europees netwerk voor klinische onderzoeksinfrastructuur (ECRIN ERIC), voor globale oceaanobservaties (Euro-Argo ERIC), voor kunsten en gedragswetenschappen (DARIAH ERIC), voor interferometrie met zeer lange basislijn (JIV ERIC); digitale eengemaakte markt in de EU in 2015; publiek-private-partnerschappen: fabrieken van de toekomst, energiedoelmatigheid van gebouwen, Europees groen voertuigen initiatief, duurzame procesindustrie, fotonica, robotica, hoge prestaties computting en een 5G netwerk voor toekomstig internet.

De totstandbrenging van een Europese onderzoeksruimte richt zich op het bevorderen van onderzoeksactiviteiten, integreren en samenvoegen van onderzoeksactiviteiten op nationaal- en op Unie-niveau. Zij ondersteunt de samenwerking tussen ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten, transnationale samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie, partnerschappen tussen universiteiten en bedrijfsleven, uitwerking van een transnationale strategie, gemeenschappelijke ruimtestrategie, het aan elkaar koppelen van nationale en gezamenlijke onderzoeksprogramma's, benutten van het potentieel van kaderprogramma's, scenario voor biotechnologie, grensoverschrijdende samenwerking van onderzoekers, stimulering van de opleiding en de mobiliteit van onderzoekers, specialisatiestages voor Europese onderzoekers, aanmoedigen van wedijver tussen wetenschappers om wetenschappelijke topkwaliteit te stimuleren, een gedragscode voor de recrutering van onderzoekers, mobiliteit en loopbaanperspectief van onderzoekers en studenten, regels voor deelneming en voor verspreiding van onderzoeksresultaten en voor aanvullende programma's. Zij richt zich op de toegang tot wetenschappelijke en technische faciliteiten en installaties van Europees belang, slechten van taalgrenzen, uitwisseling van gegevens voor een functionerende binnenmarkt, verspreiding en exploitatie van onderzoeksresultaten, overdracht van technologie naar bedrijven, omzetting van technologische kennis in producten. Ze draagt bij aan de totstandbrenging van een financieel klimaat voor verspreiding van technologie, het verbeteren van het klimaat voor private onderzoeksinvesteringen door het scheppen van betere randvoorwaarden, versterken van particuliere investeringen en het gebruik van risicokapitaal, invoering van EU-markt voor risicokapitaal voor innoverende bedrijven, het wegwerken van juridische en administratieve obstakels voor grensoverschrijdend durfkapitaal, EU-durfkapitaalregeling, financieringsfaciliteit met risicodeling (RSFF), wetenschap ten dienste van het communautaire beleid. Ze ondersteunt de harmonieuze relatie tussen wetenschap en samenleving, bevorderen van beter inzicht in wetenschap in de samenleving, bevordering van de zichtbaarheid van innovaties in Europa, Europees innovatiescorebord, innitiatief Innovatie-Unie, innovatieprijzen voor steden en regio's, concentratie van Europese innoverende industrie, innovatie onderzoeksregeling voor kleine ondernemingen, het promoten van beste onderzoekspraktijken door middel van scholing, uitwisselingen mobiliteit, oprichting van technologieondernemingen, technologieplatforms en spin-off bedrijven. Ze versterkt de Europese onderzoeksruimte (ERA) door het toepassen van een open coördinatiemethode, gedragscode voor verantwoord nanowetenschappelijk en nanotechnologisch onderzoek. Ze richt zich op huisvesting en verzorging van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, goedkoop en een goede verkrijgbaar Gemeenschapsoctrooi, verbeteren van intellectuele eigendomsrechten, gebruiksvriendelijker maken van kaderprogramma's voor KMO's en voor startende ondernemingen, kennismarkt toegankelijker maken voor het MKB, stimuleren van toekomsttechnologie, ondersteunen van fundamenteel en toegepast onderzoek, bevorderen van de kennisdriehoek onderzoek-onderwijs-innovatie, de mogelijkheid van een leven lang leren bieden aan alle burgers, versnellen en vereenvoudigen van normalisatieprocedures, geven van prioriteit door de lidstaten aan uitgaven voor onderzoek en innovatie, onderwijs en energie, betere benutting van de structuurfondsen voor onderzoek- en innovatieprojecten, vereenvoudiging van bestaande EU-instrumenten voor onderzoek, onderwijs en innovatie, centrale positie van onderzoek en innovatie in de Europa 2020-strategie.

Internationale Samenwerking

De internationale samenwerking komt tot uiting in de vorm van deelname aan communautaire programma's op basis van volledige betrokkenheid of op projectbasis, het afsluiten van overeenkomsten voor wetenschappelijke en technologische samenwerking, bevordering van samenwerking met derde landen en internationale organisaties, samenwerking met wetenschappers uit ontwikkelingslanden, opleiding van onderzoekers uit derde landen, toelating van onderzoekers uit derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek, beurzenstelsel voor jonge onderzoekers uit ontwikkelingslanden, partnerschapsprogramma voor klinische proeven tussen Europa en ontwikkelingslanden (EDCTP), toepassing van onderzoeksresultaten ten bate van de Derde Wereldproblematiek, oprichting van een Internationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie, op het gebied van intelligente productiesystemen (IMS), samenwerkingsovereenkomsten hydrogene energie en informatietechnologie. De Unie maakt deel uit van het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee (BONUS), Europese organisatie voor kernonderzoek (CERN), Europees laboratorium voor moleculaire biologie (EMBL), Europese organisatie voor astronomisch onderzoek van de zuidelijke hemisfeer (ESO), instituut Lau-Langevin voor neutronenonderzoek, Europese stichting voor wetenschap (ESF), en het Europese ruimtevaart agentschap (ESA).

Gemeenschappelijk Centrum van Onderzoek

Het GCO bestaat uit de volgende 7 gespecialiseerde instituten: het Centraal Bureau voor referentiematerialen en metingen op het gebied van kernenergie (IRMM), Instituut voor Transuranen (ITU), Instituut voor Energie en Vervoer (IET), Instituut voor Gezondheid en Consumentenbescherming (IHCP), Instituut voor milieu en duurzaamheid (IES), Instituut voor bescherming en veiligheid van de burger (IPSC) en het Instituut voor verkennende technologische studies (IPTS). De vijf vestigingsplaatsen van het GCO zijn Ispra, Karlsruhe, Petten, Geel en Sevilla. Zij verricht eigen onderzoek en contractonderzoek. Voor milieuonderzoek heeft zij de databank ECDIN opgezet voor toxische stoffen, de databank EURDEP voor nucleair onderzoek, en een Voorzieningsagentschap van Euratom. Het GCO-instituut heeft gemeenschappelijke ondernemingen opgericht voor ingebouwde computersystemen ARTEMIS, innovatieve geneesmiddelen IMI, luchtvaart en luchtvervoer Clean Sky, nano-elektronicatechnologie ENIAC, brandstofcellen en waterstof, biogebaseerde industrie, Shift2Rail.

Belang van Europees onderzoek

Europees onderzoek draagt bij aan de ondersteuning en versterking van het Europese concurrentievermogen, van het vermogen tot innovatie, schaalvergroting, concentratie van onderzoeksuitgaven, vergroting van de uitgaven voor onderzoek en technologische ontwikkeling, investeren in kennis, ontwikkeling van innovatiepotentieel en creativiteit van Europese burgers, bevredigen van maatschappelijke behoeften, ondersteuning van gemeenschappelijk beleid, snelle vertaling van onderzoeksresultaten in innovaties. Zij legt meer nadruk op marketing van nieuwe producten. Ze vormt een voorwaarde voor een sterkere economische groei. Ze bevordert herstructurering van bestaande industrie en schept nieuwe arbeidsplaatsen. Europese technologische samenwerking op industriegebied is noodzakelijk in de internationale concurrentiestrijd met de VS, China, Japan en de opkomende industrielanden. Om de afname te stoppen van het aandeel van technologisch hoog ontwikkelde producten in de totale export en om te buigen dient de concurrentiepositie van de Europese industie te worden versterkt. Het Europees budget voor gemeenschappelijk onderzoek moet worden verhoogd naar de doelstelling van 3% van BBP, waarvan tweederde deel afkomstig is uit de particuliere sector. De stijgende kosten voor onderzoek en ontwikkeling vereisen schaalvergroting voor het bereiken van het break-even punt.


Klik hier
Res3(13K) Res4(8K) Res5(11K) Res6(28K) Res7(9K) Res8(23K) Res9(31K) Res10(23K) Res14(20K) Res13(12K) Res16(24K) Res18(6K) Res20(5K) Res23(6K) Res25(28K) Res24(27K) Res26(19K) Res28(10K) Res29(29K) Res30(19K) Res32(9K) Res33(18K) Res34(7K) Res37(9K) Res38(10K) Res40(18K) Res41(8K) Kop6.gif (16K)