Kop1(40K) Onder1 (12K) Onder2 (37K) Onder23 (12K)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


Europese onderwijsbeleid

De Europese doelstelling is de totstandbrenging van onderwijs van hoog gehalte. Hiervoor start de EU een onderwijs actieprogramma, een communautaire beroepsopleiding Europass, een actieplan mobiliteit en een gemeenschappelijk onderwijsbeleid. Draagt zij bij aan de bevordering van scholing en educatie. Vindt door samenwerking een Europese aanpassing plaats van onderwijs en opleidingsstelsels. Worden onderwijsstelsels in Europa beter op elkaar aangesloten door de uitwisseling van informatie en ervaringen. Is er sprake van onderlinge erkenning van diploma's en studietijdvakken, erkenning van beroepskwalificaties, een Europees curriculum vitae, en een Europese jongerenmobiliteitspas. Wordt de kennisbasis in de Unie versterkt mede door de totstandbrenging van een Europese onderzoeksruimte. Vindt een gelijke behandeling plaats van kapitaalinvesteringen en van investeringen in scholing. Wordt een Europees Jaar ingesteld voor onderwijs en scholing tijdens het gehele leven, alsmede een Europees Jaar van opvoeding door sport.

Europese onderwijsrol

Het Europese onderwijs legt de nadruk op leven en werken in de kennismaatschappij met modelprojecten en aandacht voor de aansluiting van school naar beroepsleven, aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven, Europese samenwerking tussen universiteiten en bedrijven, het naar elkaar toebrengen van scholen en bedrijfsleven, verspreiding van talen, het wegnemen van belemmeringen voor Europese onderwijsmobiliteit, permanente scholing, Europese bijscholing van onderwijsgevenden, en mobiliteit voor studenten en leerkrachten. De Unie investeert in menselijk kapitaal door onderwijs in drie Gemeenschapstalen, opvoeding van elke Europese burger, vorming van volwassenen, studentenmobiliteit, een Europees handvest voor kwaliteit bij mobiliteit, een Europees overdrachtsysteem van studiepunten, een beroepsopleiding voor migranten, schakelonderwijs voor kinderen van migranten, ondernemerschap in algemeen onderwijs, succesvolle integratie in de samenleving, opneming en wederopneming op de arbeidsmarkt, en in een schoolfruitcampagne.

Europa van de solidariteit

Iedere Europese burger heeft recht op kennis, gelijke kansen op toegang tot onderwijs, opleiding, toegang tot scholing gedurende het gehele leven, vergoeding van collegegeld, studiefinanciering, een studiebeurs en verblijfsrecht voor studenten. De Unie zet zich in voor de bestrijding van uitsluiting en de totstandbrenging van een Europa van de solidariteit door Europees beleid voor vroege schoolverlaters en door de oprichting van "tweede-kans"-instituten.

Individueel onderwijs

Voor het individuele onderwijs legt de EU de aandacht bij het onderwijs op afstand; de positie van een ieder in het licht van kennis en vaardigheden; persoonlijke ontwikkeling; toegang tot computers; transparantie op het gebied van kwalificaties door een persoonlijke vaardigheidskaart, een taalvaardigheidsindicator, en een internet- en computergetuigschrift.

Onderwijs infrastructuur

De Unie zorgt voor een ondersteunend Europees netwerk door samenwerking tussen Europese universiteiten, vergelijkingssite van Europese universiteiten, gemeenschappelijk studieprogramma van universiteiten, samenwerking in het hoger onderwijs, oprichting van Europese scholen, oprichting van een Europees Universitair Instituut, de Open Universiteit, het ondertekenen en afsluiten van internationale akkoorden betreffende onderwijsdiensten, Europese Federatie voor Educatie van Beroepsreizigers, nieuwe interactieve lesmethoden, ontwikkeling van multimedia educatie software, informatiesnelwegen, een internetportaal over educatie en training in Europa, een Europees netwerk van opleidingservaringen, handboek voor de student, basisvorming en scholing van onderzoekers. Zij stelt een Raadgevend Comité in voor de beroepsopleiding, een Europees Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding, een Europese Stichting voor Opleiding, een Instituut voor Beroepsopleiding en een Eurydice-informatienetwerk.

Communautaire programma's

De Europese onderwijsprogramma's zijn Socrates (Commenius voor scholingsprojecten, Erasmus Mundus en Erasmus+ voor mobiliteit van studenten en leerkrachten, het taalonderwijsprogramma Lingua, Grundtvig voor volwassenenonderwijs, Euroling voor gecomputuriseerd lesonderzoek, Polyphonia voor muziekfaculteiten, Tradutech voor vertaling/interpretatie, Diecec voor schoolprestaties van immigratiekinderen, Adele voor Europese dimensie in onderwijs, Meithal voor Europese dimensie in opleiding van leraren), Leonardo da Vinci (Euskal-Herria voor scholings- en bijscholingscurcussen voor werknemers en werklozen, Biomerit voor biotechnologie, Ecata voor luchtvaarttechnologie), Jeugd voor Europa voor grensoverschrijdende uitwisseling van jongeren, Iris voor aangepaste opleidingsmethoden voor vrouwen, Eurotecnet voor innovatie in de voortgezette beroepsopleiding, Arion voor mobiliteit van onderwijsdeskundigen, Mattheüs voor de beroepsopleiding van douaneambtenaren, Comett voor samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven in nieuwe technologieën, Petra voor modernisering van beroepsopleiding, Force voor opleiders van beroesopleidingen, Tempus voor mobiliteit van onderzoekers, Ariadne en Electra voor interuniversitaire samenwerking, Ideals voor technisch onderwijs, Domitel en Topilot voor scholing thuis, Modem voor micro-elektronisch onderzoek, Euromet voor meteorologische instituten, en een actieprogramma een leven lang leren. De Unie verstrekt Marie Curie-beurzen en Erasmus-beurzen, ondersteunt Europees Vrijwilligerswerk en sluit bilaterale onderwijsovereenkomsten af. Zij verzorgt uitwisselingsprogramma's, hoger onderwijsdiploma in Administratie en Management, en de deelname aan communautaire programma's.


Klik hier
Onder3 (84K) Onder4 (28K) Onder7 (11K) Onder8 (67K) Onder9 (12K) Onder10 (10K) Onder11 (46K) Onder12 (7K) Onder13 (8K) Onder17 (9K) Onder18 (16K) Onder16 (57K) Onder21 (5K) Onder22 (8K) Onder24 (38K) Kop6.gif (16K)