Algemene Voorwaarden Stichting EURED

1.    Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op - en maken onlosmakelijk deel uit van - iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Stichting EURED gevestigd te Arnhem verder te noemen "stichting", te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met de "klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via de gebruiker goederen of diensten bestelt en/of koopt.
1.3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.    Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1.  Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van de stichting EURED of door feitelijke uitvoering door de stichting EURED komt een overeenkomst tot stand.
2.2.  Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, grafieken, PowerPoint presentaties, lay-outs en de eigenschappen van verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Het staat stichting EURED vrij om deze te actualiseren. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van de stichting.
2.3.  Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de stichting ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3.    Uitvoering van de overeenkomst

3.1.  Levering vindt plaats op basis van afgerond product, om kwaliteitsstandaard te kunnen waarborgen. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is stichting EURED gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te laten slaan.
3.2.  Goederen gelden als geleverd, zodra de stichting EURED de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk, bij de stichting of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
3.3.  Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat de stichting het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.
3.4.  De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door de stichting EURED steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

4.    Prijzen

4.1.  Prijzen in euro's zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Voor samengestelde producten zal op individuele basis prijsvaststelling plaats vinden.
4.2.  De in aanbiedingen van de stichting EURED weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is de stichting gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen 8 dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5.    Betaling

5.1.  Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op de stichting te verrekenen met de door de stichting EURED in rekening gebrachte bedragen.
5.2.  Stichting EURED heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
5.3.  Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door de stichting EURED aangewezen bank- of girorekening. De stichting heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de stichting, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door de stichting is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd is de stichting bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor de stichting voortvloeiende schade.
5.4.  Stichting EURED is gerechtigd de afgifte van producten en diensten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
5.5.  Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
5.6.  Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan stichting EURED verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of stichting EURED buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van stichting EURED om schadevergoeding te vorderen.
5.7.  Onverminderd de overige rechten van stichting EURED uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens de stichting gehouden om de incassokosten te vergoeden die de stichting heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een - niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
5.8.  De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6.    Garantie

6.1.  Indien door stichting EURED aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten of diensten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke aan een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
6.2.  Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal stichting EURED de te leveren producten en/of diensten - naar de keuze van de stichting - herstellen, dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien stichting EURED de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan stichting EURED.
6.3.  Alle eventuele garantieverplichtingen van stichting EURED vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden, of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van stichting EURED wijzigingen in de door de stichting geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7.    Reclames

7.1.  Eventuele klachten over een door de stichting EURED geleverd product of dienst, dienen terstond door de klant aan de stichting schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 30 dagen na levering van de producten of diensten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Stichting EURED, binnen een jaar nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
7.2.  Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is stichting EURED niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door de stichting van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door de stichting zijn gecrediteerd.
7.3.  Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft stichting EURED het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van 100 euro.

8.    Eigendomsvoorbehoud

8.1.  Alle door stichting EURED te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van de stichting zolang de klant enige vordering van de stichting, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
8.2.  De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de stichting te bewaren.
8.3.  De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteit van de klant plaatsvindt.
8.4.  Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens stichting EURED tekort schiet of stichting EURED goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichting tekort zal schieten, is stichting EURED gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en stichting EURED ten alle tijden vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de stichting. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met stichting EURED was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor de stichting uit de terugneming voortvloeien.

9.    Ontbinding en beëindiging

9.1.  De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.
9.2.  In geval van verzuim van de klant is stichting EURED gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan de stichting verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
9.3.  Stichting EURED is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Stichting EURED zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.    Overmacht

10.1.  Stichting EURED is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van de stichting opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door de stichting niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudendheid tot schadevergoeding zal bestaan.
10.2.  Onder het begrip 'overmacht' als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van stichting EURED zijn ontstaan, zowel bij de stichting als bij toeleveringsbedrijven, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van stichting EURED.
10.3.  Indien stichting EURED bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11.    Aansprakelijkheid

11.1.  Stichting EURED is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien, en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van de stichting.
11.2.  De totale aansprakelijkheid van stichting EURED zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door de stichting aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
11.3.  Stichting EURED is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12.    Geschillen en toepasselijk recht

12.1.  Op een met stichting EURED gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2.  Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de stichting ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.