Kop1(40K) Jubi1 (36K) Jubi2 (17K)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


Justitiële Europese samenwerking

Het Europese justitieel samenwerkingsbeleid richt zich op het tot stand brengen van een Europese Ruimte voor Vrijheid, Veiligheid en Rechtvaardigheid met behulp van Europol, Eurojust en een Europees Informatie Systeem. De weg naar een Europese rechtsruimte loopt via het Haags Programma en het Programma van Stockholm. De justitiële samenwerking komt gestalte bij burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen, bij onderzoek in strafzaken, bij de handhaving van de openbare orde, bij de bescherming van de binnenlandse veiligheid, in de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen, in de convergentie tussen de rechtsstelsels, bij de opbouw van een Europese rechtsstaat, het garanderen van rechtszekerheid, het garanderen van fundamentele rechten, procedurele waarborgen, en toegang tot de rechter.
De Europese gegevensbescherming concentreert zich op de bescherming van persoonsgegevens en van databanken, de beginselen van gegevensverwerking, de vastlegging van de Europese rechten van betrokkene van gegevens, het gebruik van het argument van gerechtvaardigd belang, de bepaling van gevoelige gegevens, de rol van de nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, de overdracht van gegevens naar derde landen, en het gebruik van persoonsgebonden passagiersgegevens (PNR). De Unie stelt regels op voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tegen onbevoegd afluisteren, voor aftappen en onderscheppen van gesprekken, voor individuele toetsing door de rechter, en tegen inbreuken op persoonlijkheidsrechten via het internet. De Europese Unie stelt een Handvest van de grondrechten op.

Immigratie

In het Europese immigratiebeleid zet de Unie zich in voor Europees beheer van de buitengrenzen door operationele samenwerking, voor een globale benadering van migratie en noodsituaties, voor vermindering van de immigratiedruk, voor bestrijding van illegale immigratie, en voor een beleid voor legale Europese immigratie door middel van voorlichtingscampagnes. In het migratiebeleid is voor het Schengengebied een informatiesysteem ontwikkeld, en heeft de Unie een Europees pact betreffende immigratie en asiel afgesloten, om de instroom van illegale immigranten tegen te gaan. De EU voert een Europees paspoort in met veiligheidskenmerken om vervalsing tegen te gaan; zorgt voor een geïntegreerd beheer van buitengrenzen, risicobeoordeling door een gemeenschappelijke instantie van buitengrensdeskundigen (SCIFA), immigratieverbindingsofficieren en grenswachten. Zij richt een Europees Buitengrenzenagentschap en een Europees grensbewakingssysteem Eurosur voor de zuidelijke zeegrenzen op. Zij gebruikt in het Europese immigratiebeleid het beeldopslagsysteem FADO, om valse documenten op te sporen, en de Eurodac databank voor vingerafdrukken; en verstrekt identiteitskaarten en verblijfsvergunningen. Zij legt maatregelen vast ter bestrijding van illegaal verblijf en van illegale arbeid, en start een informatiecampagne over de risico's van illegale immigratie. De Unie probeert de migratiestromen te beheersen. Zij voert grenscontroles uit, gaat gezamenlijk patrouilleren, richt grensinterventieteams op, voert de samenwerking op bij zoek- en reddingsacties, werkt samen met de UNHCR, bepaalt een Europees kader voor integratie, en legt een netwerk aan van immigratieverbindingsfunctionarissen. Zij stelt financiële middelen beschikbaar via het Europees Vluchtelingenfonds; het Europees Buitengrenzenfonds; het Europees Terugkeerfonds; het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen, via het Fonds voor asiel, migratie en integratie; en stelt EU-hervestigingsprogramma's op.
In het Europees visumbeleid maakt de EU, voor de verstrekking van visa, gebruik van een visuminformatiesysteem voor gemeenschappelijke identificatie, gemeenschappelijke consulaire posten, communautaire visumcode, lijst van visumlanden, visum voor verblijf van langere duur, het ARGO-programma, biometrische identificatiemiddelen, een gemeenschappelijke visuminstructie, een gemeenschappelijk handboek Sirene, en een doorreis faciliteringsdocument. Zij sluit overeenkomsten af met derde landen over de versoepeling van de afgifte van visa, over de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf, en en betreffende de verplichte overname van personen die zonder verblijfsvergunning op het grondgebied van de EU verblijven.

Asiel

Het Europese asielbeleid legt de voorwaarden vast voor toegang en verblijf, de behandeling van de asielaanvraag, het ongegrond verklaren van de asielaanvraag, de bepaling van veilige landen, tijdelijke bescherming van misplaatste personen, subsidiaire bescherming, verantwoordelijke lidstaat voor het asielverzoek, terug- en overnameverplichtingen. De Unie pakt misbruik aan van de regels voor huwelijk en gezinshereniging. Zij legt de minimumnormen vast voor terugkeerprocedures, ontwikkelt een verwijderings- en terugkeerbeleid, stelt een speciale vertegenwoordiger aan voor een gemeenschappelijk overnamebeleid, bepaalt een uniform model voor verblijfstitels. Ze richt een Europees Ondersteuningsbureau op voor asielzaken (EASO), bevordert burgerschap en beschermt de grondrechten. In het Europese asielstelsel wordt een onderscheid gemaakt tussen landen van herkomst en doorreis, status van vluchtelingen, economische immigranten, staatlozen, ontheemden en vreemdelingen.

Politiële en Justitiële samenwerking

De politiesamenwerking vindt plaats in de politiële besluitvorming, bij de uitwisseling van DNA-gegevens en van vingerafdrukken, bij de douanesamenwerking, door de oprichting van een Europese Politieacademie, door een operationele Task Force van Europese Hoofden van Politie, grensoverschrijdende achtervolging, databank voor forensisch materiaal, het Europol-informatiesysteem. De justitiële samenwerking krijgt gestalte in kaderbesluiten, bij de uitwisseling van informatie over strafrechtelijke veroordelingen, bij de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven, in de coördinatie van onderzoeken en vervolgingen door Eurojust, in de opzet van e-justice, door een Europees netwerk van strafregisters, gezamenlijk optreden in strafzaken, grensoverschrijdend strafrechtelijk onderzoek, Europese openbare aanklager, Europees aanhoudingsbevel, criminalistiek, Europees netwerk op het gebied van criminaliteitspreventie, gerechtelijke antropometrie, uitlevering van criminelen, bescherming van getuigen, familierecht met grensoverschrijdende gevolgen, Europees bewijsverkrijgingsbevel, Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen, bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken, wederzijdse erkenning op geldelijke sancties, Europese erfrechtverklaring, het afluisteren van internationale telecommunicatielijnen, uitwisseling van dactyloscopische gegevens, voertuigregistratie, uitwisseling en opleiding van en samenwerking tussen rechtshandhavingsinstanties.

Bestrijdingsbeleid

De Unie stelt een Europese veiligheidsstrategie vast en zet een Europees netwerk op voor criminaliteitspreventie. Bij de terrorismebestrijding richt het Europese beleid zich op het aanpakken van de handel in radionucleair materiaal, verbetering opslag en vervoer van explosieven, traceerbaarheid van industriële en chemische precursoren, samenwerking op inlichtingengebied, strategische analyse van terroristische dreiging, de voorkoming van radicalisering, Europees actieplan tegen radicalisering en recrutering van terroristen, de bevordering van begrip tussen culturen en godsdiensten, preventie van terrorismefinanciering, controles op contant geld, bewaking van verdachte geldstromen, bevriezing van activa, de registratie van verloren en gestolen paspoorten, civiele bescherming, beveiliging van bevoorradingsketen, een EU terrorisme bestrijdingsstrategie en EU coördinator voor terrorismebestrijding.
De Europese drugsbestrijding krijgt gestalte door een drugsstrategie met een zevenpuntenplan en door de instelling van een Europees Comité voor Drugsbestrijding. Het Europese beleid richt zich op verdovende middelen, psychotrope stoffen, synthetische drugs, het behandelen van drugsverslaafden, resocialisering van drugsverslaafden, drugsvoorlichting, programma ter voorkoming van drugsverslaving, oprichting van een Europese drugsinlichtingendienst, detectie van drugsmisbruik, controle op grondstoffen voor drugs, het afsluiten van precursorenovereenkomsten, de bestrijding van doorvoer en productie van drugs.
Voor de bestrijding van racisme en xenofobie richt de Unie een Europees Waarnemingscentrum op voor onderzoek naar uitingen van racisme en vreemdelingenhaat.
De bestrijding van internationale criminaliteit geeft de Unie gestalte met een actieprogramma georganiseerde misdaad, door confiscatie van de opbrengsten van misdrijven, de aanpak van mensenhandel, vervolging van seksuele uitbuiting van kinderen en van kinderpornografie, aanpak van cybercriminaliteit en aanvallen op informatiesystemen, door de ontwikkeling van een internetveiligheidsstrategie, van autodiefstal, van milieucriminaliteit, bestrijden van criminele organisaties en het opsporen en ontmantelen van criminele netwerken in de EU.
De fraudebestrijding geeft de Unie gestalte door een speciaal Europees Bureau voor fraudebestrijding, met een plan op voor de oprichting van een Europees openbaar ministerie ter bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, en door plannen op te stellen om valsemunterij en het witwassen van geld tegen te gaan.


Klik hier
Jubi3 (26K) Jubi4 (13K) Jubi5 (6,5M) Jubi7 (35K) Jubi8 (25K) Jubi10 (13K) Jubi11 (15K) Jubi12 (18K) Jubi24 (21K) Jubi22 (13K) Jubi25 (9K) Jubi15 (9K) Jubi17 (44K) Jubi18 (3K) Jubi19 (8K) Jubi13 (26K) Jubi16 (63K) Jubi20 (10K) Jubi21 (10K) Jubi27 (9K) Kop6.gif (16K)