Kop1(40K) Jeugd12 (20K) Jeugd2 (22K)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


Europees Jeugdbeleid

Het Europees jeugdbeleid geeft nieuw elan voor Europa's jeugd. De Unie werkt samen met de lidstaten bij de ontwikkeling van jeugdbeleid en vervult een ondersteunende en coördinerende of aanvullende rol op het gebied van jongeren en sport. Het richt zich op het onderwijs in het leven van jongeren, de werkgelegenheid voor jongeren, sociale integratie van jongeren, een Europa gebaseerd op waarden, inspraak van jongeren, en voorlichting aan jongeren. Het probeert jongeren actief in hun eigen taal te informeren en te benaderen, jongeren nauwer bij de besluitvorming te betrekken, beter begrip te ontwikkelen in de leefwereld van jongeren, en meer rekening te houden met de belangen van jongeren.

Europese omzetting

Door de vertegenwoordiging van jeugdorganisaties op Europees niveau in een Europees Jeugdforum, de instelling van een Jeugdraad, het aangaan van een dialoog met jongeren, de instelling van een Europees Jeugdcentrum en een Europees Jeugdfonds, het selecteren van projecten in het programma Jeugd, de ontwikkeling van een jongerenkaart, het stimuleren van jongerenuitwisseling, aandacht voor opleidingsprogramma's voor jongerenwerkers, Europese jongeren, nieuw samenwerkingskader voor het jeugdbeleid in de Europese Unie, open coördinatiemethode op jeugdzaken, coördinator jeugdzaken, duurzaam Europees jeugdoverleg binnen het Jeugdforum, de vertegenwoordiging van jongeren in het Sociaaleconomisch Comité, ombudsman voor jeugdzaken, Europese Jeugdweek en de instelling van een jongerengarantie. Met speciale aandacht voor het opstellen van een Europees Handvest over participatie van jongeren, de ondersteuning van Europese organisaties die op Europees niveau actief zijn, en van de erkenning van de rechten van kinderen en jongeren in het Handvest van de grondrechten.

Onderwijs

Met een onderwijsbeleid met de focus op levenslang leren, het stimuleren van buitenschoolse onderwijs- en opleidingsactiviteiten, de erkenning van niet-formeel onderwijs, buitenschoolse vorming als aspect van sportactiviteiten, erkenning van de rol van het onderwijs als cruciale fase in het leven van jongeren, het garanderen van onbelemmerde toegang tot levenslang leren, het geven van intensieve steun aan kansarme jongeren in het onderwijsstelsel, het ontwikkelen van op de leerling gebaseerde leer- en onderwijsmethoden en van leerprocessen die motiveren om te leren, het bevorderen van vreemde talenonderwijs, de voorbereiding van jongeren op uitwisselings- en mobiliteitsprogramma's, de erkenning op Europees niveau van kwalificaties en verworven kennis en vaardigheden, de ontwikkeling van een Europees puntenoverdrachtsysteem (ECTS), een netwerk van nationale informatiecentra voor academische erkenning (NARIC), Europese onderwijs en mobiliteitsprogramma's, de beste procedure voor onderwijs en opleiding op het gebied van ondernemerschap, toepassing van ondernemerschap in algemeen onderwijs in de EU, betere voorlichting over de arbeidsmarkt, preventieve gezondheidsinformatie en -educatie als onderdeel van leerplannen, het bevorderen van een gezonde leefstijl onder jongeren, de campagne blijf gezond wees jezelf, recht op onderwijs, een elearning actieplan over het aansluiten van scholen op het internet, een Europees scholingsprogramma om innovatie en digitale vaardigheden te stimuleren, verlaging van vroegtijdige schoolverlaters, het vertrouwd raken met nieuwe technologie, en met Europese mobiliteitskansen voor jongeren.

Werkgelegenheid

De Unie zet zich in voor het stimuleren van initiatief, ondernemingszin en de creativiteit van jongeren, en op het bevorderen van zakelijke attitudes en van ondernemersvaardigheden. Het ziet tewerkstelling als middel om jongeren te laten integreren. Het Europese beleid richt zich op het bestrijden van de jeugdwerkloosheid, op intensiveren van werk van jongeren met ondersteuning van Europese programma's, een werkgelegenheidsaanpak op basis van paden en springplanken, de bescherming van jongeren op het werk, op de heroriëntering van Europese steun om jongeren aan het werk of in een opleiding te krijgen, op het instellen van leerlingprojecten en ondersteuningsregelingen voor jonge starters en sociale ondernemers, op het aanmoedigen van grensoverschrijdende mobiliteit en het starten van een jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

Sociale integratie

Door het stimuleren van vrijwilligerswerk van jongeren, een beter begrip over jongeren, aandacht voor jongeren, het programma Jeugd voor Europa, het ondersteunen van de uitwisseling tussen jongeren uit verschillende landen, een actieprogramma voor een Europese Vrijwilligersdienst (EVS) voor jongeren, het benadrukken van de verantwoordelijkheid voor jongeren, het potentieel van jongeren om aan de toekomst van Europa te bouwen, het betrekken van jongeren bij de besluitvorming, meer ruimte en erkenning te geven voor experiment, meer autonomie voor jongeren, bevordering en versterking van sociale integratie van jongeren, en door de bestrijding van sociale uitsluiting en armoede onder Europese jongeren.

Europese waarden

Door de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat met de opzet van een netwerk van jongerenorganisaties en door een Europese jongerencampagne voor een tolerante samenleving. Het doel van het programma jeugd is om de jongeren actief bij Europa te betrekken, het bevorderen van wederzijds begrip tussen culturen, verankeren van fundamentele Europese waarden, het aanscherpen van de solidariteit en het stimuleren van ondernemingszin en creativiteit. Het vormgeven van een Europa gebaseerd op waarden, als ruimte voor tolerantie en uitwisseling.


Klik hier
Jeugd1 (37K) Jeugd3 (14K) Jeugd13a (18K) Jeugd11 (20K) Jeugd17 (9K) jeugd8 (11K) Jeugd9 (12K) Jeugd10 (17K) Jeugd7 (7K) Jeugd15 (22K) Jeugd4 (31K) Jeugd13 (4K) Jeugd14 (9K) Kop6.gif (16K)