Kop1 (40K) Interne Markt1 (31K) Interne markt4 (7K)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


De interne markt

De interne markt vormt het hart van het Europese integratieproces. Een gemeenschappelijke markt waarin in- en uitvoerrechten en kwantitatieve beperkingen van de in- en uitvoer tussen de lidstaten onderling zijn afgeschaft met een gemeenschappelijk douanetarief naar derde landen toe. Gekenmerkt door vrij verkeer van personen, goederen, diensten, en kapitaal. Zij komt geleidelijk tot stand via een douane-unie en door de maatregelen uit het Witboek interne markt, vastgelegd in de Europese Akte. Zij stelt gemeenschappelijke regels op, met name op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Zij past de wetgevingen in de deelnemende landen aan door de wederzijdse erkenning van nationale voorschriften. De interne markt leidt tot kostenbesparing door minder versnippering, reductie van productiekosten, toename van concurrentie, lagere prijzen, meer werkgelegenheid, en economische groei.

Consumentenbeleid

Sinds 1972 bestaat een gemeenschappelijk consumentenbeleid gericht op de bescherming en voorlichting van de consument en op de vastlegging van consumentenrechten. Samen met de lidstaten bezit de EU een gedeelde bevoegdheid op het gebied van de consumentenbescherming. Een goed functionerende interne markt dient de consument zekerheid te bieden, dat ingevoerde goederen voldoen aan gemeenschappelijke minimumnormen. Het Europees beleid focust zich op vertegenwoordiging, voorlichting en vorming van de consument, veiligheidsvoorschriften en grensoverschrijdende transacties. In haar harmonisatievoorstellen gaat de Commissie hierbij uit van een hoog beschermingsniveau. Naast Europese informatiebureaus voor consumenten, een Europese ziektenkostenverzekering, een Consumentendag, en EG-garantie, komen regelingen tot stand voor consumentengeschillen, etikettering, prijsaanduiding, consumentenbescherming, en passagiersrechten.

Vrij personenverkeer

Het vrij verkeer van personen vraagt om de vaststelling van maatregelen op het gebied van de sociale zekerheid, die noodzakelijk zijn voor het vrije verkeer van werknemers. Bovendien omvat het de regeling van beroepen, voor wat betreft opleiding en voorwaarden voor toegang van natuurlijke personen. Vastgelegd in de uitwerking van het recht van toegang en verblijf. Opheffing van fysieke belemmeringen vindt plaats door de versoepeling van grenscontroles en het wegvallen van paspoortcontroles door het Schengenverdrag. De uitbreiding van de Schengenzone leidt uiteindelijk tot de integratie van het Schengen-acquis in de Europese wetgeving. Beperkingen in het vrije verkeer van personen blijven slechts bestaan uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid.

Vrije dienstverlening

Het recht van vrije vestiging wordt in de EU ondersteund door wetgeving inzake onderlinge erkenning van diploma's, certificaten, titels, en door de harmonisatie van opleidingseisen en van het vennootschapsrecht. De Unie stelt gelijke rechten van de Europese burgers vast bij de toegang tot werk. Tegelijkertijd beperkt zij het recht van vestiging op bepaalde werkzaamheden, zoals bij de uitoefening van openbaar gezag in een lidstaat. Beperkingen in het vrij verrichten van diensten binnen de Gemeenschap zijn door communautaire wetgeving opgeheven. Het voorkomen van sociale dumping verdient bijzondere aandacht. Openstelling van overheidsactiviteiten richt zich op de telecommunicatie- en postmarkt, de gezondheidszorg, de diensten van algemeen belang, en op de gevolgen van een open Europese dienstenmarkt.

Vrij goederenverkeer

Bij het vrije verkeer van goederen ligt de nadruk op de opheffing van belemmeringen. De Europese wetgeving richt zich op het wegnemen van fiscale, technische en fysieke hindernissen. Fiscale harmonisatie concentreert zich op omzetbelasting, accijnzen, en andere indirecte belastingen. De afschaffing van dubbele belasting, de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking, en fiscale vrijstellingen staan eveneens in een Europees daglicht. De wederzijdse erkenning van nationale regels in het Cassis de Dyon-arrest heeft voor een stroomversnelling gezorgd. Technische harmonisatiewetgeving heeft zich voltrokken op het gebied van arbeids- en productveiligheid, gevaarlijke stoffen, farmaceutische producten, motorvoertuigen en aanhangwagens, meet- en weeginstrumenten, voedingsmiddelen, cosmetische producten, meststoffen, textielproducten, telecommunicatiediensten, en op overige gebieden. Op het fysieke vlak stelt de Europese interne markt wetgeving vast inzake veterinaire eisen omtrent de bestrijding van dierziekten, de vaststelling van controles, de instelling van beschermende en veterinaire maatregelen, het fokken van dieren, en het gebruik van diervoeders. De fytosanitaire eisen richten zich op bestrijding van plantenschade, voorschriften voor het handelsverkeer in teeltmateriaal, controlemaatregelen en voorschriften in de sector zaaigoed. Daarnaast stelt de Unie 8 handelsbeperkingen vast voor het vrije verkeer van goederen.

Liberalisatie van overheidsopdrachten

Bij de liberalisatie van overheidsaanbestedingen staan de uitvoering van werken, leveringen, en dienstverlening centraal. Aandacht wordt besteed aan de te hanteren procedures, drempels, selectiecriteria, prijsvragen, raamovereenkomsten, dynamische aankoopsystemen, concurrentiegerichte dialoog, sociale werkplaatsen en ontwerpen van sociale woningen. Met een aparte focus op de vrijmaking van overheidsaanbesteding in de water- energievoorziening, het vervoer, en de postdiensten.

Vrij kapitaalverkeer

Vrij verkeer van kapitaal en vrij verkeer van financiële diensten zorgen voor een kostenreductie en versterken de aantrekkelijkheid van Europa als financieel centrum. Een vrije geïntegreerde kapitaalmarkt gekenmerkt door een geharmoniseerd kapitaal- en betalingsverkeer, met waarborg en financiering van de export, toezicht op financiële dienstverlening, Europees bankrecht, controle van bankdiensten, bronheffing op spaargeld, grensoverschrijdende clearing en afwikkeling, effectenhandel, beleggingsfondsen en paspoort voor beheersmaatschappijen. Met de opbouw van een financiële infrastructuur op de Europese kapitaalmarkt gebaseerd op een Gebruikershandvest grensoverschrijdend betalingsverkeer, actieplan risicokapitaal, "Financial Service Action Plan", Europees Comité voor systeemrisico's, stress-tests voor financiële diensten, Basel III, Bankenunie, Europees noodfonds, Europese stroppenpot, Europese markt voor verzekeringsdiensten, Europese effectenmarkt, Europese Autoriteit voor effecten en markten, interne fondsenmarkt, en een interne markt voor niet geharmoniseerde retailfondsen. De Unie stelt de wetgeving vast van maatregelen betreffende het kapitaalverkeer naar of uit derde landen, inclusief vrijwaringsmaatregelen en wijzigingen of het intrekken van maatregelen inzake kapitaal- en betalingsverkeer ten opzichte van derde landen, alsmede maatregelen die een achteruitgang in de liberalisatie van het kapitaalverkeer naar of uit derde landen vormen.


Klik hier
Interne markt3 (10K) Interne markt10 (7K) Interne markt6 (11K) Interne markt7 (11K) Interne markt8 (8K) Interne markt9 (10K) Interne markt11 (28K) Interne markt13 (16K) Interne markt16 (14K) Interne markt15 (45K) Interne markt18 (36K) Interne markt19 (8K) Interne markt20 (33K) Interne markt22 (73K) Interne markt23 (38K) Interne markt24 (56K) Interne markt25 (63K) Kop6.gif (16K)