Kop1(40K) Ind1 (10K) Ind2 (6K)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


Europese industriepolitiek

De communautaire industriepolitiek richt zich op de harmonisatie van mededingingsregels, bevordering van samenwerkingsverbanden, sectoraal beleid, opvoeren van de productie, vergroten van de productiviteit, ontwikkeling van nieuwe technologie en het herstellen van levensvatbaarheid en concurrentievermogen. De agenda van de huidige Commissievoorzitter Juncker zet zich in voor de versterking van de industriële basis in Europa door de clustering van onderzoeksinstellingen en bedrijven en door de totstandbrenging van een Innovatie-Unie.

IJzer- en Staalindustrie

De Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) wordt geconfronteerd met overcapaciteit en de reorganisatie van de Europese staalindustrie. In een anticrisisplan worden productiequota ingesteld, de productiecapaciteit teruggebracht door de sluiting van verouderde bedrijven en door fusies in de staalsector. De Gemeenschap stelt minimumprijzen vast, voert productiecertificaten in, en stelt geleidedocumenten op voor de levering van ijzer- en staalproducten. Om de Europese markt te beschermen tegen invoer met dumping en staatssteun stelt de EGKS een voorafgaand communautair toezicht in op de invoer, vindt de wederinstelling van douanerechten plaats, gevolgd door toezicht acteraf, invoerbeperkingen, beëindiging van vrijwaringsprocedures, tijdelijke extra heffingen met WTO-toestemming, een handelsverbod, en de instelling van een systeem van dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen op de uitvoer naar de Gemeenschap. In het herstructureringsprogramma Resider wordt aandacht besteed aan de sociale dimensie van de herstructurering door het opvangen van de sociale gevolgen van de sanering. De EGKS heeft na 50 jaar een fonds nagelaten voor onderzoek inzake kolen en staal, dat wordt ingezet voor de ondersteuning van een actieplan voor de ontwikkeling van een concurrerende en duurzame Europese staalindustrie.

Kernenergie

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie bepaalt de organisatie van het nucleaire onderzoek, onderwijsprogramma's en opleidingsactiviteiten binnen het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek. Zij werkt samen met het Internationale Atoom Energie Agentschap; neemt deel aan samenwerkingsinitiatieven op het gebied van nucleaire wetenschap en technologie, zoals SNETP, IGDTP en MELODI. Zij sluit samenwerkingsovereenkomsten af op de gebieden van kernfusie, stralingsbescherming, vreedzaam gebruik van kernenergie, nucleaire veiligheid en beheerste kernfusie; en een multilateraal nucleair milieuprogramma in de Russische Federatie. In meerjarige onderzoeksprogramma's van kaderprogramma's voor Atoomenergie richt de Europese Gemeenschap zich op de veiligheid van thermische waterreactoren, reactorveiligheid, veiligheid van kernsplijting, veiligheidseisen voor kerncentrales, nucleaire veiligheid en veiligheidscontroles, fysieke beveiliging van kernmateriaal en van nucleaire faciliteiten, hoge flux reactor, productie van radio-isotopen; ontmanteling van kerncentrales, sluiting van kerninstallaties; beheerste thermonucleaire kernversmelting, een communautair fusieprogramma, met de bouw van een experimentele Europese fusiereactor JET, beheersing van deuterium-tritium-plasma, de ITER testreactor voor kernfusie; biologiebescherming van de gezondheid, met onderzoek naar stralingsbescherming, de effecten van radioactiviteit en de behandeling bij een stralingsongeval; beheer en opslag van radioactieve afvalstoffen, milieu-impact, controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen, toezicht en controle op bestraalde splijtstof, en splijtstofkringloop.

Overige industriesectoren

Het Europees beleid richt zich op de harmonisatie van de mededingingsregels en herstructureringsmaatregelen in de Europese scheepsbouw- en textielsector, verbetering van ondernemingsklimaat, behoud van de Europese positie in de technologische voorhoede, verbetering van productiviteit, investering in menselijk kapitaal, structurele aanpassingen, financiële ondersteuning door de EIB met risicodragend kapitaal en met kapitaal voor ontwikkelingsdoeleinden. De EU stimuleert samenwerkingsakkoorden op de Europese markt door het aangaan van een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV), grensoverschrijdende samenwerking voor midden- en kleinbedrijf, een bureau voor samenwerking tussen ondernemers, het BC-net en het Europese ondernemersnetwerk. De communautaire industriepolitiek richt zich op informatica, gereedschapswerktuigen met numerieke besturing, wetenschappelijke instrumenten, nieuwe industrieën, offshore industrie, petrochemische industrie, verpakkingsindustrie, en de sector houtverwerking. De Unie probeert haar industriële basis te versterken door de totstandbrenging van goede regelgeving met het Refit-programma, het voeren van een investerings- en innovatievriendelijke industriepolitiek, het bevorderen van ondernemerschap, het op peil houden van infrastructuurnetwerken, het vergemakkelijken van toegang tot financiering, Horizon 2020-programma, financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF), COSME-programma, versterking van de internationalisering van Europese ondernemingen, een Europese handels- en investeringsagenda, het propageren van Europese en internationale normen en voorschriften, bestrijding van namaak, en het waarborgen van de toegang tot cruciale grondstoffen. De Unie stelt een Prodcom-lijst op van industriële producten.

Europese ruimtevaart

Het Europese beleid concentreert zich op het Europees ruimtevaartprogramma van het Europees ruimteagentschap (ESA), de Europese lucht- en ruimtevaartindustrie, het Galileo-satellietprogramma voor navigatie, tijds- en plaatsbepaling en op satellietcommunicatie voor snel internet. De satellietcommunicatie kan worden gebruikt voor meteorologische systemen, monitoring van de atmosfeer, aardobservatie, beheer van waterreserves, voorspelling van voedselproductie, preventie van risico's van bodembewegingen, het controleren van grenzen en kusten, signaleren van humanitaire crisis, het vroegtijdig waarnemen van risico's voor overstromingen en van branden, beheer van hulpbronnen van ontwikkelingslanden, monitoring van tropische bossen, en het detecteren van ruimtevaartobjecten. Ruimtevaart versterkt met zijn investeringen in ruimtewetenschappen de Europese kennismaatschappij, geeft toegang tot betrouwbare wereldwijde informatie en leidt tot verbetering van industriële prestaties. Satellietcommunicatie kan bijdragen aan het dichten van de digitale kloof door het verbinden van perifere gebieden, aan de digitale ontwikkeling van het openbaar bestuur, aan de ondersteuning van het Europese veiligheids- en defensiebeleid door het tegengaan van illegale immigratie en smokkel en door het voorkomen van conflicten door het volgen van potentiële bedreigingen. De ruimtevaartinfrastructuur stimuleert de ontwikkeling van Europese lanceertechnologie, zoals de Ariane en Vega draagraketten en onbemande bevoorradingsschepen voor het internationale ruimtestation ISS. Het Europees Masterplan voor ruimtevaarttechnologie ondersteunt een onafhankelijke Europese toegang tot de ruimte, een wereldomvattend aardobservatiesysteem, de tewerkstelling van jonge wetenschappers en ingenieurs in de ruimtevaartsector, de coördinatie van het radiospectrumbeleid en de totstandbrenging van een Europees netwerk van technische centra.


Klik hier
Ind3 (10K) Ind6 (23K) Ind8 (46K) Ind10 (10K) Ind11 (5K) Ind12 (9K) Ind17 (24K) Ind14 (10K) Ind16 (15K) Ind19 (19K) Ind23 (18K) Ind9 (29K) Ind7 (35K) Ind22 (33K) Ind24 (33K) Ind4 (18K) Kop6.gif (16K)