Kop1(40K) Finbel2 (37K) Finbel3 (110K)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


Financiële Bepalingen

Financiële grondslag van de Europese Unie wordt weergegeven in een meerjarig financieel kader. Voor de begroting geldt een maximum uitgavenplafond. De Europese begroting bevat verplichte uitgaven en een algemeen correctiemechanisme. In het Financiële Reglement van de Unie zijn de regels vastgelegd voor de opstelling en uitvoering van de begroting, voor de indeling van kredieten in hoofdstukken, het gebruik van ongebruikte kredieten, het overschrijven van kredieten naar een andere onderafdeling, en het nietig verklaren van een Europese begroting. Voor de uitvoering van de Europese begroting verleent het Europees Parlement kwijting aan de Europese Commissie. Het beleid richt zich op het beheer van Europese gelden, begrotingsdiscipline, het bestrijden van fraude, het voorzien in de behoefte aan kasmiddelen, bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap, en de controle- en auditverplichtingen van de lidstaten. In de begrotingsprocedure stelt de Commissie een meerjarige ontwerpbegroting op, gevolgd door een voorstel van de Europese Raad voor een meerjarig financieel kader. In de uitwerking voor de jaarlijkse Europese begroting wordt het Raadsstandpunt over de ontwerpbegroting in een bemiddelingscomité behandeld met de begrotingscommissie van het Europees Parlement en wordt getracht om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk ontwerp. Dit leidt bij overeenstemming tot de definitieve vaststelling van de begroting, of tot het afwijzen van de ontwerpbegroting. Bij de verantwoording van de Europese begroting ligt de nadruk op de controle van de wettigheid en regelmatigheid van ontvangsten en uitgaven en op het voldoen aan juridische verplichtingen jegens derden door een Garantiefonds voor rechtstreekse terugbetaling van de crediteuren van de Gemeenschap.

Begrotingsbeginselen

De Europese begrotingsbeginselen bestaan uit het vastleggen van ontvangsten en uitgaven, uitgavenniveau op basis van de beschikbare inkomsten, instelling van een maxima voor de totale uitgaven en voor iedere uitgavencategorie, en een marge voor onvoorziene uitgaven. De Europese begroting voldoet aan het jaarperiodiciteitsbeginsel, evenwichtsbeginsel, rekeneenheidsbeginsel, universaliteitsbeginsel, specialiteitsbeginsel, doorzichtigheidsbeginsel en het beginsel van goed financieel beheer.

Dekking

De financiering van de Europese begroting geschiedt met behulp van een stelsel van eigen middelen van de Europese Unie. De grondslag van de eigen middelen bestaan uit middelen die van rechtswege toevallen aan de Gemeenschap, zoals douanerechten verminderd met de heffingskosten, landbouwheffingen, een communautaire belasting op toegevoegde waarde, en uit retributies uit het Europese mededingingsbeleid. In een interinstitutioneel akkoord over de financiering van de EG bereiken de Europese instellingen overeenstemming over de wijziging van de samenstelling van de eigen middelen en over de wijziging van het maximum uniforme afdrachtpercentage aan eigen middelen. In het Eigen Middelen besluit wordt een nieuwe Europese middelenbron gebaseerd op het BNP van de lidstaten. Tegelijkertijd komt een maximum afroepingspercentage tot stand voor de BTW-middelen. De Europese Commissie geeft toestemming voor het gebruik van ramingen voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen. De Unie harmoniseert de opstelling van het bruto nationaal product tegen marktprijzen. In de begroting van 2014-2020 wordt voorzien in een vermindering van de bni-bijdragen. Naar de toekomst toe komt de Commissie met voorstellen voor eigen middelen door de invoering van belasting op financiële transacties en van een EU-brede BTW.

Bijdragen per lidstaat

De instelling van een begrotingsblokkade door het Verenigd Koninkrijk in het begin van de jaren 80 leidt vanwege de onevenredig hoge BTW en douane-afdrachten door de uitgebreide Britse externe handelscontacten tot een compensatie in de vorm van een begrotingscorrectie. Door de financiële hervormingen in 1988 vindt een wijziging plaats van het Britse compensatiemechanisme door de vastlegging van het btw-afdrachtpercentage en een maximale BNP-sleutel van 55% van de BTW-heffingsgrondslag. De steeds zwaarder wegende BNP-grondslag zorgt voor een verschuiving in de bijdragen van de EU-lidstaten. De Gemeenschap stelt de uitgaven vast per lidstaat en per sector, waarbij voor de 10 nieuwe lidstaten in 2004 een maximum aan vastleggingskredieten gelden. In een verslag over het financieringsaandeel van de Europese begroting spreekt de commissie zich uit over tijdelijke begrotingscompensatie, de nettobetalingsbalanspositie van de lidstaten, en de nettobetalers aan de EU. Een herziening in de BNP-berekening zorgt in 2014 voor een naheffing in de Europese bijdragen van Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Begrotingsposten

Het Europees beleid legt in de lange termijn ontwikkeling de nadruk op de vermindering van het Europese aandeel van de landbouwuitgaven, de versterking van regionale en economische samenhang en de groei van de stuctuurfondsen, de groei van de Europese uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, en de toename van de uitgaven voor extern beleid. In Agenda 2000 spreken de lidstaten een hervorming af van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en van een versterking van de effectiviteit van de structuurfondsen en het cohesiefonds. Naast de vastleggingskredieten en betalingskredieten bestaat er buiten het meerjarig kader een flexibiliteitsinstrument voor herstel en wederopbouw, financiering van het Solidariteitsfonds, Europees fonds voor de aanpassing aan de globalisering, reserve voor noodhulp en een Europees ontwikkelingsfonds. De EU bepaalt in de operationele uitwerking de procentuele verdeling en de relatieve omvang van de EU-begroting, het maximumplafond van 4% BBP voor Europese structuurmaatregelen, pretoetredingsinstrumenten, het maximumniveau aan overschrijving van cohesiefondsen, en een extra voorziening in de Europese begroting. De middelen worden ingezet voor het versterken van de concurrentiekracht voor groei en werkgelegenheid, onderzoeksinspanning, nucleaire veiligheid, Europese territoriale samenwerking, het behoud en beheer van natuurlijke bronnen, plattelandsontwikkeling, vrijheid en veiligheid en justitie, ander intern beleid, en de EU als globale partner. De Europese Gemeenschap zet zich in voor de hefboomwerking van de Europese begroting door de financiering van snelwerkende groeimaatregelen, verhoging van het kapitaal van de Europese Investeringsbank, een proeffase voor projectobligaties, het aanwenden van structuurfondsen voor het dragen van kredietrisico van de EIB en voor de verstrekking van leningen en de toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Financieel kader 2014-2020

Het financieel kader bevat programma's van concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid in de vorm van een financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen; programma's voor economische en sociale en territoriale samenhang met financiële middelen voor investeringen in groei en werkgelegenheid, financiële middelen voor Europese territoriale samenwerking en voor regio's van NUTS-3niveau, innovatieve acties op het gebied van duurzame stadsontwikkeling, steun voor de meest hulpbehoevenden en steun voor een initiatief voor jongerenwerkgelegenheid; programma's voor duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen door rechtstreekse steun aan landbouwers, programma's die colectieve milieugoederen leveren, verbeteren van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector, bevorderen van economische diversificatie in plattelandsgebieden, bijzondere structurele uitgaven, bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, financiering van het gemeenschappelijk visserij- en maritiem beleid, Europees fonds voor maritieme zaken en visserij, kredieten voor de internationale dimensie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, programma voor milieu en klimaatactie, en een reserve voor crisis in de landbouwproductie of -distributie; programma's voor veiligheid en burgerschap; besparingen in de uitgaven voor administratie; marges voor onvoorziene uitgaven en voor vastleggingskredieten voor groei en werkgelegenheid; flexibiliteit ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid; financiering van grootschalige projecten, zoals de satellietnavigatieprogramma's EGNOS en Galileo, de internationale thermonucleaire experimentele reactor ITER en het Europese aardobservatie programma Copernicus.


Klik hier
Finbel17 (26K) Finbel5 (29K) Finbel23 (12K) Finbel10 (15K) Finbel6 (15K) Finbel24 (6K) Finbel7 (23K) Finbel8 (32K) Finbel9 (22K) Finbel11 (14K) finbel14 (53K) Finbel12 (11K) Finbel15 (22K) Finbel16 (13K) Finbel20 (31K) Finbel26 (13K) Kop6.gif (16K)