Kop1(40K) Energie1 (103K) Energie2 (14K) Energie4 (22K)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


Het Europese energiebeleid

De eerste oliecrisis in 1974 leidt tot een gemeenschappelijk Europees optreden op energiegebied. Internationaal vindt de oprichting plaats van het Internationale Energie Agentschap. Het gebruik van olie als een politiek wapen en de eenzijdige vaststelling van olieprijzen door de OPEC zorgt voor een crisis in de Europese energievoorziening. Als reactie stelt de Europese Gemeenschap een gemeenschappelijke energiestrategie vast. Deze richt zich op de vermindering van de aardolie-import, energiebesparing, verschuiving in de energiedekking, ontwikkeling van bestaande en het zoeken naar nieuwe energiebronnen. De EU maakt zich sterk voor opbouw van een geharmoniseerde Europese energiemarkt met een energie-infrastructuur gebaseerd op trans-Europese netwerken en met informatieverstrekking over energie-investeringen en energie-exploitatie. Een energiebeleid gefocust op vergroting van de Europese capaciteit voor de verrijking van uranium, de bevordering van hernieuwbare energie, en de uitwerking van een Europese energiepolitiek met 2020-doelstellingen. Resulterend in de vaststelling van een Energie Gemeenschapsverdrag.

Aandachtspunten

De belangrijkste doelen van het Europese energiebeleid zijn goedkope en overvloedige energie, voorzieningszekerheid, en energie-efficiëntie. Met de ontwikkeling van een energieveiligheidsplan, het zeker stellen van de veiligheid in het energieaanbod, zekerheid van energiebevoorrading, en de vaststelling van een minimum aardolievoorraad voor 90, later uitgebreid tot 120, verbruikersdagen. Met toezicht op de prijsvorming op de oliemarkt en met nationale steun aan de steenkoolsector. Een beleidsprogramma dat steun verstrekt aan de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, en accijnzen beperkt op alternatieve energiebronnen. Door het terugdringen van de kwetsbaarheid en het versterken van de continuïteit in de energievoorziening met de opbouw van een koolstofarme economie. De Unie neemt maatregelen gericht op het nuttig gebruik van restwarmte, gecombineerde opwekking van warmte en kracht, stadsverwarming en -koeling, gebruik van alcohol als motorbrandstof, bio-energie initiatief, ontwikkeling van energiegewassen, inperken van het gebruik van voedselgewassen voor biobrandstoffen, het plaatsen van fotovoltaïsche dak- en gevelsystemen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonne-energiecentrales, Europese windparken, thermische omzetting, waterkracht, winning van blauwe energie uit getijden en golfomzetting en uit waterstof, olieschalie en steenkoolgas. De Gemeenschap richt zich op het zeker stellen van de betaalbaarheid van het energieaanbod door het versterken van de rol van energieregulaars, totstandbrenging van regionale samenwerking, integratie van hernieuwbare onshore en offshore energiebronnen, en het promoten van groene producten.

Energiebesparing

De Europese energiebesparingsmaatregelen richten zich op de ontwikkeling van passieve koeltechnieken, zonneverwarming en zonnekoeling, etikettering van energiegebruik, invoering van zomertijd, en verbetering van het energierendement in de industrie. De Unie heeft oog voor de energieprestatie van gebouwen door verlaging van de energiebehoeften voor verwarming en koeling. Zij stelt certificatie- en minimum gebruikseisen op voor nieuwe en gerenoveerde gebouwen. Zij stimuleert de totstandbrenging van ecogebouwen. Daarnaast bevordert de Gemeenschap de integratie van energie-efficiëntie in hoogwaardige lokale ontwikkeling, de toepassing van kosteneffectieve kantoor- en straatverlichting, de bevordering van technologie voor energiebeheer door de invoering van slimme netwerken en meters, en de financiering van energie-efficiënte investeringen. Zij stelt normen op voor energie-efficiëntie, brandstofverbruik, isolatie, en energieverbruikende apparaten. De Gemeenschap bepaalt prestatiebeoordelingen voor een verhoging van het energierendement. De EU voert verplichte inspecties uit van klimaatregelingssystemen. In de energievoorziening richt zij haar beleid op vermindering van energieverlies bij opwekking, transmissie en distributie. Zij ondersteunt onderzoek naar verhoging van het opwekkingsrendement en van de brandstofefficiëntie van auto's.

Kernenergie

Door het Euratomverdrag uit 1957 speelt kernenergie een belangrijke rol in het Europese integratieproces. Hierbij gaat de aandacht uit naar de internationale samenwerking bij de ontwikkeling van kernenergie en bij het onderzoek naar kernfusie. Euratomleningen worden gebruikt voor de financiering van kerncentrales in Europa. Naast een vergroting van de energiedekking voor kernsplitsing vindt veel onderzoek plaats naar beheerste kernversmelting en plasmafysica. Dit heeft geleid tot de gemeenschappelijke Europese onderneming Fusion for Energy en de bouw van een demonstratiereactor voor kernfusie (ITER). Nucleaire veiligheid staat in de Unie centraal. De Europese Gemeenschap stelt veiligheidsprogramma's op voor kerncentrales en voor snelle kweekreactoren. Zij neemt harmonisatiemaatregelen bij de verrijking, opwerking en opslag van kernmateriaal, bij de veiligstelling van de voorziening van uranium, bij de overdracht van nucleaire stoffen, voor het onderhoud van kerncentrales, voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval, voor opslaglocaties van radioactief afval, bij de informatie van de bevolking bij stralingsgevaar, en bij de ontmanteling van nucleaire installaties. De Unie ondersteunt de sluiting van oude kerncentrales. Zij ondertekent internationale verdragen voor nucleaire veiligheid, fysieke beveiliging van kernmateriaal en nucleaire faciliteiten, veiligheid van beheer van bestraalde splijtstof en van radioactief afval, vroegtijdige kennisgeving van een nucleair ongeval, verlening van bijstand bij een nucleair ongeval of een calamiteit, wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie. Daarnaast past de Europese Unie veiligheidscontroles toe op nucleair materiaal in derde landen. De kernramp van Tsjernobyl met radioactieve neerslag en vervuiling heeft geleid tot de vaststelling van voorwaarden voor de uitvoer van levensmiddelen en diervoeders na een nucleair ongeval. De kernramp van Fukushima resulteert in een wereldwijde nucleaire stresstest voor kerninstallaties.

Europese gas- en elektriciteitsmarkt

Een Europese markt zorgt voor interconnectie van landelijke en regionale energienetwerken en van afgelegen energiemarkten. Het Europees beleid richt zich op de openstelling van de interne gas- en elektriciteitsmarkt met vrije keuze van leverancier, recht tot energietransitoverkeer, doorgang van energie op transportnetten, zelfopwekking, liberalisering van exploitatievergunningen van gas- en olievelden, grensoverschrijdende stroomleveranties, congestiebeheer, doorverkoop en doorzichtigheid van prijzen. De Gemeenschap harmoniseert de regels voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt, de vaststelling van energietarieven, de invoering van technische energienormen en standaarden, gegarandeerde lange termijn energieafnamecontracten, het tegen gelijke voorwaarden toegang krijgen tot netwerken, openbare dienstverplichtingen, en de veiligheid van offshore-olie- en gasactiviteiten. Zij zorgt voor ontkoppeling in de energiebedrijven tussen, enerzijds, de netwerken van transmissie en distributie, en anderzijds, de productie en de verkoop en levering. De Europese energiepolitiek leidt tot schaaleffecten in de vorm van kostenreductie en toenemende handel in energieproducten, elektriciteitssnelwegen, bidirectionale gaspijpleidingen, en de particuliere verkoop van zonne-energie aan nutsbedrijven. Zij stelt beleid vast voor toegang van duurzame energiebronnen tot de elektriciteitsmarkt, het aanvaarden van duurzame elektriciteit tegen billijke prijzen door exploitanten van transmissiesystemen, de prijs van elektriciteit uit duurzame bronnen, het voorkomen van discriminatie van energiebronnen bij de netwerktoegang, toegang voor consumenten en producenten tot het netwerk en vergoeding van elektriciteitsstromen tussen transmissienetbeheerders. De Unie stelt een regulerende functie in voor effectieve controle op de tariefvoorwaarden. Zij pakt de contractuele koppeling aan tussen gas- en olieprijzen, alsmede ongeplande elektriciteitsstromen. Zij legt de consumentenrechten vast in het handvest van de energieconsument. De EU versterkt de rol en rechten van de consument bij de verandering van leverancier, het beheer van energiegebruik, en bij de eigen energieopwekking.

Internationaal energiebeleid

De Europese gemeenschap speelt een belangrijke rol bij het opstellen van een wereldenergiestrategie en het waarborgen van de beschikbaarheid van energie voor ontwikkelingslanden. Zij vervult een actieve rol bij het behartigen van de Europese energiebelangen tegenover derde landen. Zij stelt een energiehandvest op inclusief de regeling en beslechting van geschillen over doorvoer. De Unie voert een intensieve energiedialoog met de Russische Federatie en bemiddelt in het gasconflict tussen Rusland en de Oekraïne. Met Kazachstan, Azerbeidzjan en Algerije sluit de Unie energiepartnerschappen. De Unie neemt deel aan internationaal partnerschap voor samenwerking in energie-efficiëntie en aan het internationaal agentschap voor hernieuwbare energie.

Energieafhankelijkheid

De Europese Gemeenschap probeert haar fossiele energieafhankelijkheid te doorbreken door de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, diversificatie in energiedekking en van externe leveranciers, verscheidenheid aan transportroutes, ontwikkeling van energieopslag en infrastructuur door te investeren in LPG-faciliteiten. De Unie tracht haar afhankelijkheid te verkleinen door het beperken van het gebruik van aardolieproducten in elektrische centrales, financiële steun voor de productie van vaste brandstoffen, gebruik van vervangingscomponenten in benzine, invoerplafond voor aardolie, energieheffing op fossiele brandstoffen, en door het ondersteunen van een infrastructuur van elektrische oplaadsystemen. Zij maakt de energieafhankelijkheid zichtbaar door invoerregistratie per lidstaat van ruwe aardolie en/of aardolieproducten en door de gevolgen voor de individuele handelsbalans per lidstaat in kaart te brengen. Zij stelt beleidsmaatregelen vast voor het omgaan met aanbodonderbrekingen, het veilig stellen van de toegang tot energiebronnen, de voorzieningszekerheid, en het waarborgen van de werking van de Europese energiemarkt. Daarnaast stelt de Europese Unie een strategie vast voor energiezekerheid, versterkt zij de bestaande nood- en solidariteitsmechanismen, en vergroot zij de reserve-flow mogelijkheden in de Europese netwerken.


Klik hier
energie8 (10K) Energie3 (23K) energie9 (48K) Energie7 (29K) Energie5 (22K) energie25 (14K) energie29 (9K) Energie17 (60K) Energie36 (14K) Energie12 (19K) Energie16 (23K) Energie20 (27K) energie23 (23K) energie28 (60K) Energie35 (23K) energie27 (38K) energie26 (21K) energie22 (13K) energie11 (9K) energie21 (16K) Kop6.gif (16K)