Kop1(40K) Cultuur1 (75K) Cultuur3 (7,3M)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


De culturele Europese dimensie

Europa wordt gekenmerkt door culturele veelzijdigheid. Vanaf 1961 onderstrepen de Europese Raad en het Europees Parlement de culturele samenwerking in Europa. Toch vindt de eerste informele Europese Raad van Cultuurministers pas in december 1983 plaats. De officiële vastlegging van het Europese Cultuurbeleid gebeurd in het Verdrag van Maastricht. Dit resulteert in het ondersteunen, coördineren, en aanvullen van het beleid van de lidstaten. Het Europese optreden versterkt de Europese identiteit. De financiële ondersteuning zorgt voor de promotie van de Europese cultuur. Zij krijgt gestalte in Europalia, de tweejaarlijkse culturele belichting van een Europese lidstaat, in de oprichting van de Europese Stichting, voor een betere kennis van het Europese culturele erfgoed, en in de totstandbrenging van een Europees Universitair Instituut. De jaarlijkse instelling van de Culturele hoofdstad van Europa bestaat sinds 1985. Er is een Europadag, een Europese Dag van de talen, een Maand van de Europese cultuur, een Europees Jaar van de film en de tv, een Europees Jaar van de talen, en een Europees Jaar van de interculturele dialoog.

Interne cultuurmarkt

In de EU vindt de geleidelijke totstandbrenging plaats van een Europese cultuurmarkt op basis van medebeslissingsrecht door de Raad en het Europees Parlement. Gericht op het tegengaan van monocultuur, het beschermen van cultureel en architectonisch erfgoed, de verspreiding van culturele werken, de stimulering van cultuurspreiding en de coördinatie van culturele activiteiten. Met een overeenkomst voor de invoer van voorwerpen van culturele aard, met harmonisatie van de belastingregels in de culturele sector en van de subsidies op monumentenzorg, met bepalingen voor de markt van cultuurproducten, vrij verkeer van en de teruggave van cultuurgoederen. Met bescherming van de nationale culturele component in externe handelsakkoorden over culturele en audiovisuele diensten door een unanimiteitsgarantie in de besluitvorming van de Raad. Met een uitvoerend agentschap onderwijs, audiovisuele werken en cultuur.

Stimuleringsbeleid

Bevordering van de Europese cultuur op basis van de parlementaire erkenning in 1979 van de rijk geschakeerde culturele variatie als wezenlijk element van de Europese identiteit. Versterkt door het inzicht, dat het Europese culturele erfdeel bewaard, tot ontplooiing gebracht, en bevorderd moet worden. Gestalte gegeven door audiovisuele samenwerking, televisie zonder grenzen, stimulering van vertalingen, culturele uitwisseling, uitwisseling van ervaringen, een vaste boekenprijs en de bevordering van Europees bewustzijn. Met behulp van actieprogramma's inzake informatie-overdracht tussen Europese talen, Caleidoscoop, Eureka audiovisueel, programma Eurimage, Media, Media Mundus en het programma Creatief Europa.

Europese ondersteuning

Door de ondersteuning van de Europese architectuur met de Mies-van-der-Rohe prijs, van het culturele erfgoed door de Europa Nostra prijs, door de invoering van een Europees erfgoedlabel, van het lezen door de vaststelling van een Europese literatuurprijs en door de invoering van een Europese theatervoorleesdag, door een Europese beeldhouwwedstrijd en het uitbrengen van een gids voor beeldende kunstenaars, door een Europese muziekprijs, door een Europese mediaprijs, en door de instelling van creatief Europa-desks.


Klik hier
 Cultuur4 (8M)  Cultuur6 (22K)  Cultuur8 (13K)  Cultuur9 (16K)  Cultuur11 (24K)  Cultuur12 (20K)  Cultuur15 (43K)  Cultuur5 (22K)  Cultuur7 (34K) Kop6.gif (16K)