Kop1(40K) Concurrentie1 (146K) concurrentie33 (24K)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


De Europese mededinging

Een interne markt vraagt om een gelijk speelveld voor bedrijven en het tegengaan van protectionisme. Een Europees mededingingsbeleid voorziet hierin. Concurrentiebeperkend gedrag, die de mededinging verhinderen, beperken of vervalsen, moet worden tegengegaan. Tegelijkertijd verduidelijkt het Europese concurrentiebeleid de ontheffing en de vrijstelling op mededingingsregels, de omgang met vertikale overeenkomsten en met onderling feitelijke gedragingen. De EU stelt regels op die het misbruik van een zeer machtige of monopolistische positie moeten tegengaan. Het concurrentiebeleid verschaft helderheid voor diensten van algemeen belang, voor handhaving van mededingingsregels, voor het starten van inbreukprocedures, voor het instellen van geldboeten en dwangsommen, en voor het recht op compensatie.

Dumping

Het Europese dumpingbeleid stelt onrechtmatige handelspraktijken aan de kaart en bepaalt de procedures voor het indienen van een dumpingklacht en voor de communautaire procedure van dumpingonderzoek. Het regelt de bescherming tegen invoer met dumping door het vaststellen van de door dumping veroorzaakte schade, het instellen van voorlopige maatregelen, de aanvaarding van verbindtenissen, de instelling van een definief anti-dumpingrecht, en de uitbreiding van het anti-dumpingrecht om ontwijking tegen te gaan.

Fusiebeleid

In de EU wordt een fusieprocedure vastgesteld voor concentraties met een communautaire dimensie. Concentraties worden getoetst op hun verenigbaarheid met de interne markt. Het Europese beleid bepaalt de aanmelding van concentraties, de financiële drempels, de bevoegdheid tot het verrichten van inspecties, het verzoek om concentraties te onderzoeken, het verloop van een formele hoorzitting over een concentratie, en het instellen van beroepsprocedures bij het Gerecht en het Europees Hof. In de uitgangspunten van het fusiebeleid van de Gemeenschap staan het behoud van werknemersrechten bij een overgang, fusietoetsing, een dubbele controle van het EU-fusieregime, en grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen centraal.

Overheidssteun

Het Europese steunbeleid stelt de maatregelen vast die geen steun vormen en verduidelijkt de procedure voor het inleiden van een formeel onderzoek. De onderzoeksprocedure verschaft helderheid over de terugbetaling van niet-aangemelde subsidies, de bepaling van onrechtmatige steun, een opschortingsbevel, een terugbevorderingsbevel, en over het aanhangig maken van zaken bij niet-nakoming van steunbeschikkingen bij het Europese Hof. De Unie kan besluiten tot een positieve of tot een voorwaardelijke steunbeschikking. Indien steunmaatregelen de mededinging vervalsen dienen zij te worden ingetrokken en mogen zij niet tot uitvoer worden gebracht. Het doel van het Europese beleid is het terugdringen van de staatssteun in de EU.

Subsidies

Ter bescherming tegen gesubsidieerde invoer kan de Unie compenserende rechten en maatregelen instellen om de subsidie te neutraliseren. Tegen de praktijk van subsidieverstrekken kan een procedure worden ingeleid. De instelling van een onderzoek kan leiden tot het afwijzen van een klacht, de instelling van voorlopige maatregelen, het aanvaarden van verbindtenissen, de instelling van een definitief compenserend recht, de ontwijking van rechten, en het afdwingen van de terugbetaling van rechten.

Herstructurering

De Europese overheidssteun gericht op herstructurering is gericht op de staalsector, de scheepsbouw, de textiel- en confectiesector, de autosector, de landbouw, de visserij, de elektronicasector, en voor herkapitalisatie van de banken.

Sectorale steun

De sectorale steun in Europa richt zich op industriële vernieuwing, investeringen in hoogwaardige technologie, de informatiesector, de telecommunicatiesector, de papiersector, bevordering van de landbouwsector, visserijsector door het verstrekken van brandstofsubsidie en steun voor de particuliere opslag van visserijproducten, de versterking van de economische export, de uitbreiding van productiecapaciteit van ondernemingen, ontwikkelingsregio's, de bosbouwsector, producentenorganisaties, en het behoud van de culturele identiteit.

Publieke sector

Het Europese beleid inzake steunverlening in de publieke sector richt zich op het versterken van de doorzichtigheid van de financiële betrekkingen van openbare bedrijven. Het geeft helderheid over het verstrekken van steun ter compensatie voor het beheer van diensten van algemeen belang en voor het leveren van een openbare dienst. Het Europees beleid begrenst de drempels van het toepassingsgebied van de compensatie en van het compensatiebedrag.

Vrijgestelde Staatssteun

Uitgezonderde steunmaatregelen in de EU zijn maatregelen van sociale aard, bij natuurrampen, bij buitengewone gebeurtenissen, voor economische ontwikkeling in perifere gebieden, voor projecten van gemeenschappelijk Europees belang, voor het opheffen van een ernstige verstoring in de economie, voor economische bedrijvigheid, voor de regionale economie, voor het invoeren van milieuvriendelijke productiemethoden, om cultuur te bevorderen, voor de instandhouding van cultureel erfgoed, voor de scheepsbouw. De vrijgestelde soorten steun in de Europese Unie zijn opleidingssteun; minimus-steun; steun voor kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in vaste en variabele bezittingen, voor advisering, werkgelegenheidssteun, tewerkstelling van benadeelden en gehandicapten; steun aan kmo's van landbouwproducten en van visserijproducten. In de landbouw voor agrarisch aandelenbezit, het behoud van traditionele landschappen en gebouwen, het verplaatsen van boerderijgebouwen, conservering en verkoop, het vestigen van jonge boeren, vroegtijdige pensionering, het opzetten van producentengroepen of -verbanden, betaling van verzekeringspremies, ruilverkaveling, het bevorderen en verkoop van landbouwproducten, technische steun in agrarische sector en steun voor de veehouderij. In de visserijsector voor de bescherming en ontwikkeling van aquatische rijkdommen, innovatieve acties, technische bijstand, reclame en afzetbevordering, verwerking en afzet, uitrusting van vissershavens, beëindiging van visserijactiviteiten, aquacultuur, visserij in binnenwateren, vervroegde uittreding en belastingvrijstelling.


Klik hier
Concurrentie3 (93K) concurrentie11 (20K) concurrentie26 (37K) concurrentie20 (12K) concurrentie10 (10K) concurrentie7 (10K) concurrentie24 (6K) Concurrentie32 (107K) concurrentie2 (11K) concurrentie6 (12K) concurrentie29 (6K) concurrentie4 (10K) concurrentie12 (6K) concurrentie5 (9K) Concurrentie35 (23K) concurrentie38 (14K) Kop6.gif (16K)